Titus 3

Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.
Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.
For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.
Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.
A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
A man that is an heretick after the first and second admonition reject;
Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;
Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.
Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.
Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.
Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.
A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk.
And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.
Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.
All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretians, from Nicopolis of Macedonia.
Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.