Psalms 16

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Sè yon kantik David. Pwoteje m', Bondye, paske se bò kote ou m'ap chache pwoteksyon.
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
Mwen di Seyè a: -Se ou ki sèl Mèt mwen. Se ou menm ki tout mwen. Pa gen pase ou!
But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
Tout plezi m' se pou m' toujou la avè moun k'ap sèvi Seyè a nan peyi a.
Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
Moun k'ap kouri dèyè tout lòt bondye yo, se traka y'ap chache bay tèt yo. Mwen p'ap mele nan ofrann bèt y'ap fè. Mwen p'ap janm nonmen non bondye sa yo.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
Seyè, se ou menm ki tout byen mwen. Se ou ki ban m' tou sa m' merite. Lavi m' nan men ou.
The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
Ala yon bèl eritaj ki vin pou mwen! Ala kontan mwen kontan pou pòsyon pa m' lan!
I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
M'ap fè lwanj Seyè a paske li ban m' bon konsèy. Menm lannwit, konsyans mwen di m' sa pou m' fè.
I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Mwen toujou mete Seyè a devan je m'. Paske li toujou bò kote m'. Anyen pa ka brannen m'.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
Se poutèt sa, kè m' kontan anpil. Mwen santi se tout tan mwen ta chante. Ata kò mwen m'ap poze ak konfyans nan Bondye.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Paske ou p'ap kite m' kote mò yo ye a, ou p'ap penmèt moun k'ap sèvi ou la pouri anba tè.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
W'a fè m' konnen chemen ki bay lavi a. Paske ou la avè m', mwen pa manke kontan. Bò kote ou, Seyè, se yon plèzi ki p'ap janm fini.