Titus 3

Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
Napomínej jich, ať jsou knížatům a mocnostem poddáni, jich poslušni, a ať jsou k každému skutku dobrému hotovi.
To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.
Žádnému ať se nerouhají, nejsou svárliví, ale přívětiví, dokazujíce všeliké tichosti ke všem lidem.
For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
Byliť jsme zajisté i my někdy nesmyslní, tvrdošijní, bloudící, sloužíce žádostem a rozkošem rozličným, v zlosti a v závisti bydlíce, ohyzdní, vespolek se nenávidíce.
But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha,
Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,
Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;
Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista Spasitele našeho,
That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
Abychom, ospravedlněni jsouce milostí jeho, byli dědicové v naději života věčného.
This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.
Věrnáť jest řeč tato, a chciť, abys těch věcí potvrzoval, ať se snaží v dobrých skutcích předčiti všickni, kteříž uvěřili Bohu. A toť jsou ty věci dobré, i lidem užitečné.
But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.
Nemoudré pak otázky, a vyčítání rodů, a sváry, a hádky o věci zákonní zastavuj; nebť jsou neužitečné a marné.
A man that is an heretick after the first and second admonition reject;
Člověka kacíře po jednom neb druhém napomínání vyvrz,
Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.
Věda, že takový jest převrácený, a hřeší, svým vlastním soudem jsa odsouzen.
When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.
Když pošli k tobě Artemana aneb Tychika, snaž se přijíti ke mně do Nikopolim; neb jsem umínil tu přes zimu pobýti.
Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.
Zéna, učeného v Zákoně, a Apollo s pilností vyprovoď, ať v ničemž nemají nedostatku.
And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.
A nechažť se také učí i naši v dobrých skutcích předčiti, a zvláště, kdež jsou toho potřeby, aby nebyli neužiteční.
All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretians, from Nicopolis of Macedonia.
Pozdravují tě, kteříž jsou se mnou, všickni. Pozdraviž těch, kteříž nás milují u víře. Milost Boží budiž se všemi vámi. Amen. K Titovi, kterýž první biskup církve Kretenské skrze vzkládání rukou zřízen byl, psán z Nikopoli města Macedonského.