Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Hospodin kraluje, užasněte se národové; sedí nad cherubíny, pohniž se země.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Hospodin na Sionu veliký, a vyvýšený jest nade všecky lidi.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, nebo svaté jest.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Moc zajisté králova miluje soud; ty jsi ustanovil práva, soud a spravedlnost v Jákobovi ty konáš.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u podnoží noh jeho, svatýť jest.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Mojžíš a Aron mezi kněžími jeho, a Samuel mezi vzývajícími jméno jeho; volávali k Hospodinu, a on je vyslýchal.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
V sloupu oblakovém mluvíval k nim; kteřížto když ostříhali svědectví jeho, i ustanovení jim vydal.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Hospodine Bože náš, tys je vyslýchal, Bože, bývals jim milostiv, i když jsi je trestal pro výstupky jejich.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se na hoře svaté jeho; neboť jest svatý Hospodin Bůh náš.