Psalms 4

Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.
Přednímu zpěváku na neginot, žalm Davidův.
O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.
Když volám, vyslyš mne, Bože spravedlnosti mé. Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.
But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.
Synové lidští, dokudž sláva má v potupě bude? Dlouho-liž marnost milovati a lži hledati budete? Sélah.
Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.
Vězte, žeť jest oddělil Hospodin sobě milého. Vyslyšíť mne Hospodin, když k němu volati budu.
Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.
Uleknětež se a nehřešte, přemyšlujte o tom v srdci svém, na ložci svém, a umlkněte. Sélah.
There be many that say, Who will shew us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.
Obětujte oběti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina.
Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.
Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného oblíčeje svého,
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.
I způsobíš radost v srdci mém větší, než oni mívají, když obilé a víno jejich se obrodí. [ (Psalms 4:9) Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné. ]