Psalms 16

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Zlatý zpěv Davidův. Ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám.
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
Rciž, duše má, Hospodinu: Ty jsi Pán můj, dobrota má nic tobě neprospěje.
But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
Ale svatým, kteříž jsou na zemi, a znamenitým, v nichž všecka líbost má.
Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
Rozmnožují bolesti své ti, kteříž k cizímu bohu chvátají; neokusím obětí jejich ze krve, aniž vezmu jména jejich ve rty své.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
Hospodin jest částka dílu mého a kalicha mého; ty zdržuješ los můj.
The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
Provazcové padli mi na místech veselých, a dědictví rozkošné dostalo se mi.
I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
Dobrořečiti budu Hospodinu, kterýž mi radí; nebo i v noci vyučují mne ledví má.
I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepohnu.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
Z té příčiny rozveselilo se srdce mé, a zplésala sláva má, ano i tělo mé v bezpečnosti přebývati bude.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.