Ecclesiastes 6

There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men:
Jest bídná věc, kterouž jsem viděl pod sluncem, a lidem obyčejná:
A man to whom God hath given riches, wealth, and honour, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desireth, yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it: this is vanity, and it is an evil disease.
Kterému člověku dal Bůh bohatství a zboží i slávu, tak že nemá nedostatku duše jeho v ničemž, čehokoli žádá, a však nedopouští mu Bůh užívati těch věcí, ale jiný leckdos sžíře to, a toť jest marnost a bídná věc.
If a man beget an hundred children, and live many years, so that the days of his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he have no burial; I say, that an untimely birth is better than he.
Zplodil-li by kdo sto synů, a byl by živ mnoho let, jakkoli rozmnoženi jsou dnové let jeho, nebyl-li život jeho nasycen dobrými věcmi, a neměl by ani pohřbu, pravím, že šťastnější jest nedochůdče nežli on.
For he cometh in with vanity, and departeth in darkness, and his name shall be covered with darkness.
Nebo ono v zmaření přicházeje, do temností odchází, a jméno jeho temnostmi přikryto bývá.
Moreover he hath not seen the sun, nor known any thing: this hath more rest than the other.
Nýbrž ani slunce nevídá, aniž čeho poznává, a tak odpočinutí má lepší nežli onen.
Yea, though he live a thousand years twice told, yet hath he seen no good: do not all go to one place?
A byť pak byl živ dva tisíce let, a pohodlí by neužil, zdaliž k jednomu místu všickni neodcházejí?
All the labour of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled.
Všecka práce člověka jest pro ústa jeho, a však duše jeho nemůže se nasytiti.
For what hath the wise more than the fool? what hath the poor, that knoweth to walk before the living?
Nebo co má více moudrý nežli blázen? A co chudý, kterýž se umí chovati mezi lidmi?
Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire: this is also vanity and vexation of spirit.
Lépe jest viděti nežli žádati, ale i to jest marnost a trápení ducha.
That which hath been is named already, and it is known that it is man: neither may he contend with him that is mightier than he.
Čímžkoli jest, dávno jest tím nazván, a známé bylo, že člověk býti měl, a že se nebude moci souditi s silnějším, nežli jest sám.
Seeing there be many things that increase vanity, what is man the better?
A poněvadž předsevzetí mnohá rozmnožují marnost, co na tom má člověk?
For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow? for who can tell a man what shall be after him under the sun?
Nebo kdo ví, co by bylo dobrého člověku v tomto životě, v počtu dnů marného života jeho, kteříž pomíjejí jako stín? Aneb kdo oznámí člověku, co se díti bude po něm pod sluncem?