Ezekiel 36

Also, thou son of man, prophesy unto the mountains of Israel, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the LORD:
И ти, сине човешки, пророкувай към израилевите планини, като кажеш: Израилеви планини, слушайте ГОСПОДНОТО слово!
Thus saith the Lord GOD; Because the enemy hath said against you, Aha, even the ancient high places are ours in possession:
Така казва Господ БОГ: Понеже врагът каза против вас: Ха-ха, и вечните височини станаха наше владение! —
Therefore prophesy and say, Thus saith the Lord GOD; Because they have made you desolate, and swallowed you up on every side, that ye might be a possession unto the residue of the heathen, and ye are taken up in the lips of talkers, and are an infamy of the people:
затова пророкувай и кажи: Така казва Господ БОГ: Понеже ви опустошиха и погълнаха отвред, за да станете владение на остатъка от народите, и станахте за приказка на злите езици и за клевети на хората,
Therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, to the desolate wastes, and to the cities that are forsaken, which became a prey and derision to the residue of the heathen that are round about;
затова, израилеви планини, слушайте словото на Господ БОГ! Така казва Господ БОГ на планините и на хълмовете, на потоците и на долините, и на опустошените развалини, и на напуснатите градове, които станаха за плячка и за присмех на остатъка от народите наоколо;
Therefore thus saith the Lord GOD; Surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the heathen, and against all Idumea, which have appointed my land into their possession with the joy of all their heart, with despiteful minds, to cast it out for a prey.
затова, така казва Господ БОГ: Наистина в огъня на ревността Си говорих против остатъка от народите и против целия Едом, които взеха земята Ми за свое владение с радост от все сърце и с презрение в душата, за да я разграбят като землище за плячка.
Prophesy therefore concerning the land of Israel, and say unto the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, Thus saith the Lord GOD; Behold, I have spoken in my jealousy and in my fury, because ye have borne the shame of the heathen:
Затова, пророкувай за израилевата земя и кажи на планините и на хълмовете, на потоците и на долините: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз говорих в ревността Си и в яростта Си, понеже понесохте присмеха от народите;
Therefore thus saith the Lord GOD; I have lifted up mine hand, Surely the heathen that are about you, they shall bear their shame.
затова, така казва Господ БОГ: Аз се заклех, че народите които са около вас, непременно ще носят присмеха си.
But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches, and yield your fruit to my people of Israel; for they are at hand to come.
А вие, израилеви планини, ще изкарате клончетата си и ще принасяте плода си на Моя народ Израил — защото те скоро ще дойдат.
For, behold, I am for you, and I will turn unto you, and ye shall be tilled and sown:
Защото, ето, Аз ще дойда при вас и ще се обърна към вас, и ще бъдете обработени и засени.
And I will multiply men upon you, all the house of Israel, even all of it: and the cities shall be inhabited, and the wastes shall be builded:
И ще умножа върху вас хора, целия израилев дом, целия; и градовете ще се населят и развалините ще се съградят.
And I will multiply upon you man and beast; and they shall increase and bring fruit: and I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings: and ye shall know that I am the LORD.
И ще умножа върху вас хора и животни, и ще се умножат и се наплодят; и ще ви населя, както бяхте преди, и ще ви направя по-голямо добро отколкото в началото ви; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
Yea, I will cause men to walk upon you, even my people Israel; and they shall possess thee, and thou shalt be their inheritance, and thou shalt no more henceforth bereave them of men.
И ще направя да ходят по вас хора, народът Ми Израил; те ще те владеят и ще им бъдеш наследство, и няма вече да ги лишиш от деца.
Thus saith the Lord GOD; Because they say unto you, Thou land devourest up men, and hast bereaved thy nations;
Така казва Господ БОГ: Понеже ви казват: Ти си земя, която поглъщаш хора и лишаваш от деца народа си! —
Therefore thou shalt devour men no more, neither bereave thy nations any more, saith the Lord GOD.
затова няма вече да поглъщаш хора и няма вече да лишаваш от деца народа си, заявява Господ БОГ.
Neither will I cause men to hear in thee the shame of the heathen any more, neither shalt thou bear the reproach of the people any more, neither shalt thou cause thy nations to fall any more, saith the Lord GOD.
И няма вече да допусна да чуеш хула от народите и няма да носиш опозоряване от племената, и няма вече да лишаваш от деца народа си, заявява Господ БОГ.
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own way and by their doings: their way was before me as the uncleanness of a removed woman.
Сине човешки, израилевият дом живееше в земята си и те я омърсиха с пътищата си и с делата си; пътят им беше пред Мен като нечистотата на жена в месечното й отделяне.
Wherefore I poured my fury upon them for the blood that they had shed upon the land, and for their idols wherewith they had polluted it:
И Аз излях яростта Си върху тях заради кръвта, която проляха на земята, и заради идолите, с които я омърсиха;
And I scattered them among the heathen, and they were dispersed through the countries: according to their way and according to their doings I judged them.
разпръснах ги между народите и те се разсяха по страните; според пътищата им и според делата им ги съдих.
And when they entered unto the heathen, whither they went, they profaned my holy name, when they said to them, These are the people of the LORD, and are gone forth out of his land.
И когато дойдоха между народите, където дойдоха, оскверниха святото Ми Име, като се говореше за тях: Тези са народът на ГОСПОДА и от Неговата земя излязоха!
But I had pity for mine holy name, which the house of Israel had profaned among the heathen, whither they went.
Но Аз се загрижих за святото Си Име, което израилевият дом оскверни между народите, където отиде.
Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name's sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went.
Затова кажи на израилевия дом: Така казва Господ БОГ: Не заради вас правя това, доме израилев, а заради святото Си Име, което осквернихте между народите, където отидохте.
And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the LORD, saith the Lord GOD, when I shall be sanctified in you before their eyes.
И ще осветя великото Си Име, което беше осквернено между народите, което вие осквернихте между тяx; и народите ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, заявява Господ БОГ, когато се осветя сред вас пред очите им.
For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land.
Защото ще ви взема отсред народите и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви.
Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you.
И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя.
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.
И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви, и ще ви дам сърце от плът.
And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them.
И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите в наредбите Ми и да пазите правилата Ми, и да ги вършите.
And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers; and ye shall be my people, and I will be your God.
И ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще ви бъда Бог.
I will also save you from all your uncleannesses: and I will call for the corn, and will increase it, and lay no famine upon you.
И ще ви спася от всичките ви нечистотии. И ще повикам житото и ще го умножа, и няма вече да ви докарам глад,
And I will multiply the fruit of the tree, and the increase of the field, that ye shall receive no more reproach of famine among the heathen.
а ще умножа плода на дървото и произведенията на полето, за да не ви се присмиват вече народите, че гладувате.
Then shall ye remember your own evil ways, and your doings that were not good, and shall lothe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abominations.
И ще си спомните злите си пътища и недобрите си дела и ще се отвратите от себе си заради беззаконията си и заради гнусотиите си.
Not for your sakes do I this, saith the Lord GOD, be it known unto you: be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel.
Не заради вас правя това, заявява Господ БОГ, нека ви бъде известно! Засрамете се и се посрамете заради пътищата си, доме израилев!
Thus saith the Lord GOD; In the day that I shall have cleansed you from all your iniquities I will also cause you to dwell in the cities, and the wastes shall be builded.
Така казва Господ БОГ: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще населя градовете и развалините ще се съградят.
And the desolate land shall be tilled, whereas it lay desolate in the sight of all that passed by.
И опустошената земя ще се обработи, вместо да бъде пустош пред очите на всеки минаващ.
And they shall say, This land that was desolate is become like the garden of Eden; and the waste and desolate and ruined cities are become fenced, and are inhabited.
И ще казват: Тази земя, която беше пустош, стана като Едемската градина; и запустелите и опустошените, и разрушените градове се укрепиха и населиха.
Then the heathen that are left round about you shall know that I the LORD build the ruined places, and plant that that was desolate: I the LORD have spoken it, and I will do it.
Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, ГОСПОД, съградих разрушеното и насадих запустялото. Аз, ГОСПОД, изговорих това и ще го извърша.
Thus saith the Lord GOD; I will yet for this be enquired of by the house of Israel, to do it for them; I will increase them with men like a flock.
Така казва Господ БОГ: И това още ще оставя израилевия дом да измоли от Мен, за да им го направя — ще ги умножа с хора като стадо,
As the holy flock, as the flock of Jerusalem in her solemn feasts; so shall the waste cities be filled with flocks of men: and they shall know that I am the LORD.
като осветено стадо, като стадото на Ерусалим по празниците му — така запустелите градове ще се напълнят с човешки стада; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.