Exodus 24

And he said unto Moses, Come up unto the LORD, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off.
Каза още на Мойсей: Изкачете се към ГОСПОДА ти и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от израилевите старейшини и се поклонете отдалеч.
And Moses alone shall come near the LORD: but they shall not come nigh; neither shall the people go up with him.
Само Мойсей да се приближи при ГОСПОДА, а те да не се приближават и народът да не се изкачва с него.
And Moses came and told the people all the words of the LORD, and all the judgments: and all the people answered with one voice, and said, All the words which the LORD hath said will we do.
Тогава Мойсей дойде и каза на народа всичките думи на ГОСПОДА и всичките Негови наредби на закона и целият народ едногласно отговори и каза: Всичко, което е казал ГОСПОД, ще вършим!
And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel.
И Мойсей записа всичките думи на ГОСПОДА. И на сутринта стана рано и издигна олтар под планината и дванадесет стълба според дванадесетте израилеви племена.
And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings, and sacrificed peace offerings of oxen unto the LORD.
И изпрати млади мъже от израилевите синове и те принесоха всеизгаряния и пожертваха на ГОСПОДА телци за примирителни жертви.
And Moses took half of the blood, and put it in basons; and half of the blood he sprinkled on the altar.
А Мойсей взе половината от кръвта и я сложи в тасове, а другата половина от кръвта поръси върху олтара.
And he took the book of the covenant, and read in the audience of the people: and they said, All that the LORD hath said will we do, and be obedient.
После взе книгата на завета и я прочете, като народът слушаше. И те казаха: Всичко, което е казал ГОСПОД, ще вършим и ще бъдем послушни!
And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the covenant, which the LORD hath made with you concerning all these words.
Тогава Мойсей взе кръвта и поръси върху народа и каза: Ето кръвта на завета, който ГОСПОД направи с вас според всички тези думи.
Then went up Moses, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel:
И така, Мойсей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от израилевите старейшини се изкачиха горе.
And they saw the God of Israel: and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness.
И видяха израилевия Бог: под краката Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небето.
And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand: also they saw God, and did eat and drink.
Но Той не простря ръка срещу благородните от израилевите синове. И те видяха Бога и ядоха, и пиха.
And the LORD said unto Moses, Come up to me into the mount, and be there: and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have written; that thou mayest teach them.
Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Ела горе при Мен на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедта, които съм написал, за да ги поучаваш.
And Moses rose up, and his minister Joshua: and Moses went up into the mount of God.
И Мойсей стана със слугата си Иисус и Мойсей се изкачи на Божията планина.
And he said unto the elders, Tarry ye here for us, until we come again unto you: and, behold, Aaron and Hur are with you: if any man have any matters to do, let him come unto them.
А на старейшините каза: Чакайте ни тук, докато се върнем при вас. И ето, Аарон и Ор са при вас; който има жалба, нека отива при тях.
And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount.
Тогава Мойсей се изкачи на планината и облакът покриваше планината.
And the glory of the LORD abode upon mount Sinai, and the cloud covered it six days: and the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud.
И ГОСПОДНАТА слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше шест дни, а на седмия ден ГОСПОД извика Мойсей отсред облака.
And the sight of the glory of the LORD was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel.
И видът на ГОСПОДНАТА слава на върха на планината беше като огън пояждащ пред очите на израилевите синове.
And Moses went into the midst of the cloud, and gat him up into the mount: and Moses was in the mount forty days and forty nights.
И Мойсей влезе сред облака и се изкачи на планината. И Мойсей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.