II Chronicles 21

Now Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And Jehoram his son reigned in his stead.
И Йосафат легна при бащите си и беше погребан с бащите си в Давидовия град, а вместо него се възцари синът му Йорам.
And he had brethren the sons of Jehoshaphat, Azariah, and Jehiel, and Zechariah, and Azariah, and Michael, and Shephatiah: all these were the sons of Jehoshaphat king of Israel.
Той имаше братя, синове на Йосафат — Азария и Ехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия. Всички тези бяха синове на Йосафат, цар на Израил.
And their father gave them great gifts of silver, and of gold, and of precious things, with fenced cities in Judah: but the kingdom gave he to Jehoram; because he was the firstborn.
И баща им им даде много подаръци, сребро и злато, и скъпоценности, заедно с укрепени градове в Юда; но царството даде на Йорам, понеже той беше първородният.
Now when Jehoram was risen up to the kingdom of his father, he strengthened himself, and slew all his brethren with the sword, and divers also of the princes of Israel.
А когато Йорам се издигна над царството на баща си и се закрепи, изби всичките си братя с меч, а също и няколко от началниците на Израил.
Jehoram was thirty and two years old when he began to reign, and he reigned eight years in Jerusalem.
Йорам беше на тридесет и две години, когато се възцари, и царува осем години в Ерусалим.
And he walked in the way of the kings of Israel, like as did the house of Ahab: for he had the daughter of Ahab to wife: and he wrought that which was evil in the eyes of the LORD.
И той ходи в пътя на израилевите царе, както постъпваше домът на Ахав, защото жена му беше дъщеря на Ахав. И той върши зло пред ГОСПОДА.
Howbeit the LORD would not destroy the house of David, because of the covenant that he had made with David, and as he promised to give a light to him and to his sons for ever.
Но ГОСПОД не поиска да погуби Давидовия дом заради завета, който беше направил с Давид, и както беше обещал, че ще даде светилник на него и на синовете му завинаги.
In his days the Edomites revolted from under the dominion of Judah, and made themselves a king.
В неговите дни Едом отстъпи изпод ръката на Юда и си постави свой цар.
Then Jehoram went forth with his princes, and all his chariots with him: and he rose up by night, and smote the Edomites which compassed him in, and the captains of the chariots.
И Йорам отиде с началниците си и с него всичките колесници. И като стана през нощта, разби едомците, които бяха обкръжили него и началниците на колесниците.
So the Edomites revolted from under the hand of Judah unto this day. The same time also did Libnah revolt from under his hand; because he had forsaken the LORD God of his fathers.
Така Едом отстъпи изпод ръката на Юда и е независим и до днес. Тогава, по същото време, и Ливна отстъпи изпод ръката му, понеже беше оставил ГОСПОДА, Бога на бащите си.
Moreover he made high places in the mountains of Judah, and caused the inhabitants of Jerusalem to commit fornication, and compelled Judah thereto.
Той направи и високи места по юдовите планини и подбуди ерусалимските жители да блудстват, и поквари Юда.
And there came a writing to him from Elijah the prophet, saying, Thus saith the LORD God of David thy father, Because thou hast not walked in the ways of Jehoshaphat thy father, nor in the ways of Asa king of Judah,
Тогава дойде до него писмо от пророк Илия, което гласеше: Така говори ГОСПОД, Бог на баща ти Давид: Понеже ти не ходи в пътищата на баща си Йосафат и в пътищата на юдовия цар Аса,
But hast walked in the way of the kings of Israel, and hast made Judah and the inhabitants of Jerusalem to go a whoring, like to the whoredoms of the house of Ahab, and also hast slain thy brethren of thy father's house, which were better than thyself:
а ходи в пътя на израилевите царе и подбуди Юда и ерусалимските жители да блудстват, според блудствата на дома на Ахав, и освен това изби и братята си, дома на баща си, които бяха по-добри от теб,
Behold, with a great plague will the LORD smite thy people, and thy children, and thy wives, and all thy goods:
ето, ГОСПОД порази с тежка язва народа ти, синовете ти, жените ти и целия ти имот.
And thou shalt have great sickness by disease of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness day by day.
А ти ще страдаш от тежки болести, от разстройство на червата си, докато от болестта червата ти започнат да изтичат от ден на ден.
Moreover the LORD stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines, and of the Arabians, that were near the Ethiopians:
И ГОСПОД подбуди против Йорам духа на филистимците и на арабите, които са близо до етиопците,
And they came up into Judah, and brake into it, and carried away all the substance that was found in the king's house, and his sons also, and his wives; so that there was never a son left him, save Jehoahaz, the youngest of his sons.
и те се изкачиха против Юда, нахлуха и заграбиха целия имот, който се намери в царската къща, и синовете му и жените му; и не му остана друг син освен Йоахаз, най-младият от синовете му.
And after all this the LORD smote him in his bowels with an incurable disease.
И след всичко това ГОСПОД го порази с нелечима болест в червата.
And it came to pass, that in process of time, after the end of two years, his bowels fell out by reason of his sickness: so he died of sore diseases. And his people made no burning for him, like the burning of his fathers.
И след известно време, накрая, след две години, червата му изтекоха поради болестта му и той умря в страшни болки. А народът му не гори благоухания за него, както бяха горили за бащите му.
Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned in Jerusalem eight years, and departed without being desired. Howbeit they buried him in the city of David, but not in the sepulchres of the kings.
Той беше на тридесет и две години, когато се възцари, и царува в Ерусалим осем години. И си отиде без да им липсва; и го погребаха в Давидовия град, но не в царските гробища.