Psalms 1

Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.
Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.
Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.
Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.