Exodus 6

Jahve reče Mojsiju: "Naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit će ih da odu; pod jakom rukom sam će ih iz svoje zemlje istjerati."
耶和华对摩西说:「现在你必看见我向法老所行的事,使他因我大能的手容以色列人去,且把他们赶出他的地。」
Još reče Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve.
 神晓谕摩西说:「我是耶和华。
Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom - Jahve.
我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的 神;至于我名耶和华,他们未曾知道。
I sklopio sam svoj Savez s njima da ću im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice.
我与他们坚定所立的约,要把他们寄居的迦南地赐给他们。
A sada, pošto sam čuo uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, sjetih se svoga Saveza.
我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声,我也记念我的约。
Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da ću vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli. Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo.
所以你要对以色列人说:『我是耶和华;我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人,救赎你们脱离他们的重担,不做他们的苦工。
Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom. Tada ćete znati da sam vas ja, Jahve, vaš Bog, izbavio od egipatske tlake.
我要以你们为我的百姓,我也要作你们的 神。你们要知道我是耶和华─你们的 神,是救你们脱离埃及人之重担的。
Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat ću vam je u baštinu, ja, Jahve."
我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地,我要把你们领进去,将那地赐给你们为业。我是耶和华。』」
Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva.
摩西将这话告诉以色列人,只是他们因苦工愁烦,不肯听他的话。
Onda Jahve reče Mojsiju:
耶和华晓谕摩西说:
"Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje."
「你进去对埃及王法老说,要容以色列人出他的地。」
Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu slušali, kako će me, spora u govoru, saslušati faraon!"
摩西在耶和华面前说:「以色列人尚且不听我的话,法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢?」
Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.
耶和华吩咐摩西、亚伦往以色列人和埃及王法老那里去,把以色列人从埃及地领出来。
Ovo su glave njihovih domova. Sinovi Izraelova prvorođenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena.
以色列人家长的名字记在下面。以色列长子流便的儿子是哈诺、法路、希斯崙、迦米;这是流便的各家。
A sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od Šimuna.
西缅的儿子是耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖,和迦南女子的儿子扫罗;这是西缅的各家。
Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio sto trideset i sedam godina.
利未众子的名字按著他们的后代记在下面:就是革顺、哥辖、米拉利。利未一生的岁数是一百三十七岁。
Sinovi su Geršonovi: Libni i Šimi sa svojim obiteljima.
革顺的儿子按著家室是立尼、示每。
Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio sto trideset i tri godine.
哥辖的儿子是暗兰、以斯哈、希伯伦、乌薛。哥辖一生的岁数是一百三十三岁。
Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima.
米拉利的儿子是抹利和母示;这是利未的家,都按著他们的后代。
Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina.
暗兰娶了他父亲的妹妹约基别为妻,她给他生了亚伦和摩西。暗兰一生的岁数是一百三十七岁。
Sinovi Jisharovi bijahu: Korah, Nefeg i Zikri.
以斯哈的儿子是可拉、尼斐、细基利。
A sinovi su Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
乌薛的儿子是米沙利、以利撒反、西提利。
Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, a sestrom Nahšonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.
亚伦娶了亚米拿达的女儿,拿顺的妹妹,以利沙巴为妻,她给他生了拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛。
Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. To su Korahovi potomci.
可拉的儿子是亚惜、以利加拿、亚比亚撒;这是可拉的各家。
Aronov sin Eleazar oženi se jednom Putielovom kćeri, koja mu rodi Pinhasa. To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima.
亚伦的儿子以利亚撒娶了普铁的一个女儿为妻,她给他生了非尼哈。这是利未人的家长,都按著他们的家。
To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim četama.
耶和华说:「将以色列人按著他们的军队从埃及地领出来。」这是对那亚伦、摩西说的。
To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.
对埃及王法老说要将以色列人从埃及领出来的,就是这摩西、亚伦。
U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji,
当耶和华在埃及地对摩西说话的日子,
rekao mu je: "Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu što ti kažem."
他向摩西说:「我是耶和华;我对你说的一切话,你都要告诉埃及王法老。」
Mojsije se pred Jahvom ispričavao: "Spor sam ja u govoru. Kako će me faraon poslušati?"
摩西在耶和华面前说:「看哪,我是拙口笨舌的人,法老怎肯听我呢?」