Exodus 38

他用皂荚木做燔祭坛,是四方的,长五肘,宽五肘,高三肘,
Και εκαμε το θυσιαστηριον του ολοκαυτωματος εκ ξυλου σιττιμ πεντε πηχων το μηκος αυτου και πεντε πηχων το πλατος αυτου, τετραγωνον και το υψος αυτου τριων πηχων
在坛的四拐角上做四个角,与坛接连一块,用铜把坛包裹。
και εκαμε τα κερατα αυτου επι των τεσσαρων γωνιων αυτου τα κερατα αυτου ησαν εκ του αυτου και περιεκαλυψεν αυτο χαλκον.
他做坛上的盆、铲子、盘子、肉锸子、火鼎;这一切器具都是用铜做的。
Και εκαμε παντα τα σκευη του θυσιαστηριου, τους λεβητας και τα πτυαρια και τας λεκανας, τας κρεαγρας και τα πυροδοχα παντα τα σκευη αυτου εκαμε χαλκινα.
又为坛做一个铜网,安在坛四面的围腰板以下,从下达到坛的半腰。
Και εκαμε δια το θυσιαστηριον χαλκινην εσχαραν δικτυωτης εργασιας υπο την περιοχην αυτου κατωθεν εως του μεσου αυτου.
为铜网的四角铸四个环子,作为穿杠的用处。
Και εχυσε τεσσαρας κρικους δια τα τεσσαρα ακρα της χαλκινης εσχαρας, δια να ηναι θηκαι των μοχλων.
用皂荚木做杠,用铜包裹,
Και εκαμε τους μοχλους εκ ξυλου σιττιμ, και περιεκαλυψεν αυτους με χαλκον.
把杠穿在坛两旁的环子内,用以抬坛,并用板做坛;坛是空的。
Και εισηξε τους μοχλους εις τους κρικους κατα τα πλαγια του θυσιαστηριου, δια να βασταζωσιν αυτο δι αυτων κοιλον σανιδωτον εκαμεν αυτο.
他用铜做洗濯盆和盆座,是用会幕门前伺候的妇人之镜子做的。
Και εκαμε τον νιπτηρα χαλκινον και την βασιν αυτου χαλκινην εκ των κατοπτρων των συναθροιζομενων γυναικων, αιτινες συνηθροιζοντο παρα την θυραν της σκηνης του μαρτυριου.
他做帐幕的院子。院子的南面用撚的细麻做帷子,宽一百肘。
Και εκαμε την αυλην κατα το πλευρον το προς μεσημβριαν τα παραπετασματα της αυλης ησαν εκ βυσσου κεκλωσμενης, εκατον πηχων.
帷子的柱子二十根,带卯的铜座二十个;柱子上的钩子和杆子都是用银子做的。
Οι στυλοι αυτων ησαν εικοσι και τα χαλκινα αυτων υποβασια εικοσι τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυρα.
北面也有帷子,宽一百肘。帷子的柱子二十根,带卯的铜座二十个;柱子上的钩子和杆子都是用银子做的。
Και κατα το βορειον πλευρον τα παραπετασματα ησαν εκατον πηχων οι στυλοι αυτων εικοσι και τα χαλκινα υποβασια αυτων εικοσι τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυρα.
院子的西面有帷子,宽五十肘。帷子的柱子十根,带卯的座十个;柱子的钩子和杆子都是用银子做的。
Και κατα το δυτικον πλευρον ησαν παραπετασματα πεντηκοντα πηχων οι στυλοι αυτων δεκα και τα υποβασια αυτων δεκα τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυρα.
院子的东面,宽五十肘。
Και κατα το ανατολικον πλευρον το προς ανατολας, πεντηκοντα πηχων.
门这边的帷子十五肘,那边也是一样。帷子的柱子三根,带卯的座三个。在门的左右各有帷子十五肘,帷子的柱子三根,带卯的座三个。
Τα παραπετασματα του ενος μερους της πυλης ησαν δεκαπεντε πηχων οι στυλοι αυτων τρεις και τα υποβασια αυτων τρια.
并入上节
Και εις το αλλο μερος της πυλης της αυλης εκατερωθεν ησαν παραπετασματα δεκαπεντε πηχων οι στυλοι αυτων τρεις και τα υποβασια αυτων τρια.
院子四面的帷子都是用撚的细麻做的。
Παντα τα παραπετασματα της αυλης κυκλω ησαν εκ βυσσου κεκλωσμενης.
柱子带卯的座是铜的,柱子上的钩子和杆子是银的,柱顶是用银子包的。院子一切的柱子都是用银杆连络的。
Και τα υποβασια δια τους στυλους ησαν χαλκινα τα αγκιστρα των στυλων και αι ζωναι αυτων αργυρα και τα κιονοκρανα αυτων ησαν περικεκαλυμμενα με αργυριον και παντες οι στυλοι της αυλης ησαν εζωσμενοι με αργυριον.
院子的门帘是以绣花的手工,用蓝色、紫色、朱红色线,和撚的细麻织的,宽二十肘,高五肘,与院子的帷子相配。
Και το καταπετασμα δια την πυλην της αυλης ητο εργασιας κεντητου εκ κυανου και πορφυρου και κοκκινου και βυσσου κεκλωσμενης και ητο εικοσι πηχων το μηκος και το υψος εις το πλατος πεντε πηχων, καθως εις τα παραπετασματα της αυλης.
帷子的柱子四根,带卯的铜座四个;柱子上的钩子和杆子是银的;柱顶是用银子包的。
Και οι στυλοι αυτων τεσσαρες και τα χαλκινα υποβασια αυτων τεσσαρα τα αγκιστρα αυτων αργυρα, και τα κιονοκρανα αυτων περικεκαλυμμενα με αργυριον και αι ζωναι αυτων αργυραι.
帐幕一切的橛子和院子四围的橛子都是铜的。
Και παντες οι πασσαλοι της σκηνης και της αυλης κυκλω χαλκινοι.
这是法柜的帐幕中利未人所用物件的总数,是照摩西的吩咐,经祭司亚伦的儿子以他玛的手数点的。
Αυτη ειναι η απαριθμησις των πραγματων της σκηνης, της σκηνης του μαρτυριου, καθως ηριθμηθησαν κατα την προσταγην του Μωυσεως, δια την υπηρεσιαν των Λευιτων δια χειρος του Ιθαμαρ, υιου του Ααρων του ιερεως.
凡耶和华所吩咐摩西的都是犹大支派户珥的孙子、乌利的儿子比撒列做的。
Και ο Βεσελεηλ ο υιος του Ουρι, υιου του Ωρ, εκ φυλης Ιουδα, εκαμε παντα οσα προσεταξεν ο Κυριος εις τον Μωυσην.
与他同工的有但支派中亚希撒抹的儿子亚何利亚伯;他是雕刻匠,又是巧匠,又能用蓝色、紫色、朱红色线,和细麻绣花。
Και ητο μετ αυτου Ελιαβ, ο υιος του Αχισαμαχ, εκ φυλης Δαν, εγχαρακτης και ευμηχανος τεχνιτης και κεντητης εις κυανουν και εις πορφυρουν και εις κοκκινον και εις βυσσον.
为圣所一切工作使用所献的金子,按圣所的平,有二十九他连得并七百三十舍客勒。
Παν το χρυσιον το δαπανηθεν δια την εργασιαν εις ολον το εργον του αγιαστηριου, το χρυσιον της προσφορας, ητο εικοσιεννεα ταλαντα και επτακοσιοι τριακοντα σικλοι, κατα τον σικλον του αγιαστηριου.
会中被数的人所出的银子,按圣所的平,有一百他连得并一千七百七十五舍客勒。
Και το αργυριον των απαριθμηθεντων εκ της συναγωγης εκατον ταλαντα, και χιλιοι επτακοσιοι και εβδομηκοντα πεντε σικλοι, κατα τον σικλον του αγιαστηριου
凡过去归那些被数之人的,从二十岁以外,有六十万零三千五百五十人。按圣所的平,每人出银半舍客勒,就是一比加。
εν βεκαχ κατα κεφαλην, το ημισυ του σικλου, κατα τον σικλον του αγιαστηριου, δια παντα περνωντα εις την απαριθμησιν, απο εικοσι ετων ηλικιας και επανω, δια εξακοσιας και τρεις χιλιαδας και πεντακοσιους και πεντηκοντα ανθρωπους.
用那一百他连得银子铸造圣所带卯的座和幔子柱子带卯的座;一百他连得共一百带卯的座,每带卯的座用一他连得。
Και εκ του αργυριου των εκατον ταλαντων εχυθησαν τα υποβασια του αγιαστηριου και τα υποβασια του καταπετασματος εκατον υποβασια απο εκατον ταλαντων, εν ταλαντον δι εν υποβασιον.
用那一千七百七十五舍客勒银子做柱子上的钩子,包裹柱顶并柱子上的杆子。
Και απο των χιλιων επτακοσιων εβδομηκοντα πεντε σικλων εκαμεν αγκιστρα δια τους στυλους και περιεκαλυψε τα κιονοκρανα αυτων και εζωσεν αυτους.
所献的铜有七十他连得并二千四百舍客勒。
Και ο χαλκος της προσφορας ητο εβδομηκοντα ταλαντα και δυο χιλιαδες και τετρακοσιοι σικλοι.
用这铜做会幕门带卯的座和铜坛,并坛上的铜网和坛的一切器具,
Και εκ τουτου εκαμε τα υποβασια εις την θυραν της σκηνης του μαρτυριου και το χαλκινον θυσιαστηριον και την χαλκινην εσχαραν δι αυτο, και παντα τα σκευη του θυσιαστηριου,
并院子四围带卯的座和院门带卯的座,与帐幕一切的橛子和院子四围所有的橛子。
και τα υποβασια της αυλης κυκλω και τα υποβασια της πυλης της αυλης και παντας τους πασσαλους της σκηνης και παντας τους πασσαλους της αυλης κυκλω.