Isaiah 55

Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.
 Upp, alla I som ären törstiga,      kommen hit och fån vatten;  och I som inga penningar haven,      kommen hit och hämten säd och äten.  Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar  och för intet både vin och mjölk.
Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.
 Varför given I ut penningar för det som ej är bröd  och edert förvärv för det som icke kan mätta?  Hören på mig, så skolen I få äta det gott är  och förnöja eder med feta rätter.
Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
 Böjen edra öron hit och kommen till mig;  hören, så får eder själ leva.  Jag vill sluta med eder ett evigt förbund:  att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.
Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people.
 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken,  till en furste och hövding för folken.
Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and nations that knew not thee shall run unto thee because of the LORD thy God, and for the Holy One of Israel; for he hath glorified thee.
 Ja, du skall kalla på folkslag som du icke känner,  och folkslag, som icke känna dig, skola hasta till dig  för HERRENS, din Guds, skull,  för Israels Heliges skull, när han förhärligar dig.
Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near:
 Söken HERREN, medan han låter sig finnas;  åkallen honom, medan han är nära.
Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.
 Den ogudaktige övergive sin väg  och den orättfärdige sina tankar  och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom,  och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the LORD.
 Se, mina tankar äro icke edra tankar,  och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden,  så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar  och mina tankar högre än edra tankar.
For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:
 Ty likasom regnet och snön  faller ifrån himmelen  och icke vänder tillbaka dit igen,  förrän det har vattnat jorden  och gjort den fruktsam och bärande,  så att den giver säd till att så  och bröd till att äta,
So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
 så skall det ock vara med ordet  som utgår ur min mun;  det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt  utan att hava verkat, vad jag vill,  och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.
For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands.
 Ty med glädje skolen I draga ut,  och i frid skolen I föras åstad.  Bergen och höjderna  skola brista ut i jubel, där I gån fram,  och alla träd på marken skola klappa i händerna.
Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree: and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off.
 Där törnsnår nu finnas      skola cypresser växa upp,  och där nässlor stå      skall myrten uppväxa.  Och detta skall bliva HERREN till ära  och ett evigt tecken, som ej skall plånas ut.