Isaiah 56

Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice: for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed.
 Så säger HERREN:  Akten på vad rätt är      och öven rättfärdighet,  ty min frälsning kommer snart,  och snart bliver min rättfärdighet uppenbarad.
Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil.
 Säll är den människa, som gör detta,  den människoson, som står fast därvid,  den som håller sabbaten, så att han icke ohelgar den,  och den som avhåller sin hand      från att göra något ont.
Neither let the son of the stranger, that hath joined himself to the LORD, speak, saying, The LORD hath utterly separated me from his people: neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree.
 Främlingen, som har slutit sig till HERREN,  må icke säga så:  »Säkert skall HERREN avskilja mig från sitt folk.»  Ej heller må den snöpte säga:  »Se, jag är ett förtorkat träd.»
For thus saith the LORD unto the eunuchs that keep my sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant;
 Ty så säger HERREN:  De snöpta, som hålla mina sabbater  och utvälja det mig behagar  och stå fast vid mitt förbund,
Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters: I will give them an everlasting name, that shall not be cut off.
 åt dem skall jag i mitt hus och inom mina murar  giva en åminnelse och ett namn,  en välsignelse, som är förmer än söner och döttrar;  jag skall giva dem ett evigt namn,  som icke skall varda utrotat.
Also the sons of the stranger, that join themselves to the LORD, to serve him, and to love the name of the LORD, to be his servants, every one that keepeth the sabbath from polluting it, and taketh hold of my covenant;
 Och främlingarna, som hava slutit sig till HERREN  för att tjäna honom och för att älska HERRENS namn  och så vara hans tjänare,  alla som hålla sabbaten, så att de icke ohelga den,  och som stå fast vid mitt förbund,
Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer: their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people.
 dem skall jag låta komma till mitt heliga berg  och giva dem glädje i mitt bönehus,  och deras brännoffer och slaktoffer  skola vara mig välbehagliga på mitt altare;  ty mitt hus skall kallas  ett bönehus för alla folk.
The Lord GOD which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather others to him, beside those that are gathered unto him.
 Så säger Herren, HERREN,  han som församlar de fördrivna av Israel:  Jag skall församla ännu flera till honom,  utöver dem som redan äro församlade till honom.
All ye beasts of the field, come to devour, yea, all ye beasts in the forest.
 I alla djur på marken,      kommen och äten,      ja, I alla skogens djur.
His watchmen are blind: they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark; sleeping, lying down, loving to slumber.
 Väktarna här äro allasammans blinda,      de hava intet förstånd;  de äro allasammans stumma hundar,      som icke kunna skälla;  de ligga och drömma      och vilja gärna slumra.
Yea, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand: they all look to their own way, every one for his gain, from his quarter.
 Men de hundarna äro ock glupska      och kunna ej bliva mätta.  Ja, sådana människor äro herdar,      dessa som intet kunna förstå!  De vilja allasammans vandra sin egen väg;      var och en söker sin egen vinning,      alla, så många de äro.
Come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink; and to morrow shall be as this day, and much more abundant.
 »Kommen, jag skall hämta vin,      och så skola vi dricka oss druckna av starka drycker.  Och morgondagen skall bliva denna dag lik,      en övermåttan härlig dag!»