Isaiah 34

Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people: let the earth hear, and all that is therein; the world, and all things that come forth of it.
 Träden fram, I folk, och hören;  I folkslag, akten härpå.  Jorden höre och allt vad på den är,  jordens krets och vad som alstras därav.
For the indignation of the LORD is upon all nations, and his fury upon all their armies: he hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter.
 Ty HERREN är förtörnad på alla folk  och vred på all deras här;  han giver dem till spillo,      han överlämnar dem till att slaktas.
Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcases, and the mountains shall be melted with their blood.
 Deras slagna kämpar ligga bortkastade,  och stank stiger upp från deras döda kroppar,  och bergen flyta av deras blod.
And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.
 Himmelens hela härskara förgås,  och himmelen själv hoprullas såsom en bokrulle;  hela dess härskara faller förvissnad ned,  lik vissnade löv från vinrankan,  lik vissnade blad ifrån fikonträdet.
For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment.
 Ty mitt svärd har druckit sig rusigt i himmelen;  se, det far ned på Edom till dom,  på det folk jag har givit till spillo.
The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams: for the LORD hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea.
 Ja, ett svärd har HERREN,  det dryper av blod      och är dränkt i fett,  i lamms och bockars blod,  i fett ifrån vädurars njurar;  ty HERREN anställer ett offer i Bosra,  ett stort slaktande i Edoms land.
And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls; and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness.
 Vildoxar fällas ock därvid,  tjurar, både små och stora.  Deras land dricker sig rusigt av blod,  och deras jord bliver dränkt i fett.
For it is the day of the LORD'S vengeance, and the year of recompences for the controversy of Zion.
 Ty detta är en HERRENS hämndedag,  ett vedergällningens år,      då han utför Sions sak.
And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.
 Då bliva Edoms bäckar förvandlade till tjära  och dess jord till svavel;  ja, dess land bliver förbytt      i brinnande tjära.
It shall not be quenched night nor day; the smoke thereof shall go up for ever: from generation to generation it shall lie waste; none shall pass through it for ever and ever.
 Varken natt eller dag skall den branden slockna,  evinnerligen skall röken därav stiga upp.  Från släkte till släkte skall landet ligga öde,  aldrig i evighet      skall någon gå där fram.
But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the raven shall dwell in it: and he shall stretch out upon it the line of confusion, and the stones of emptiness.
 Pelikaner och rördrommar skola taga det i besittning,  uvar och korpar skola bo däri;  ty förödelsens mätsnöre och förstörelsens murlod      skall han låta komma däröver.
They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her princes shall be nothing.
 Av dess ädlingar skola inga finnas kvar där,      som kunna utropa någon till konung;  och alla dess furstar få en ände.
And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof: and it shall be an habitation of dragons, and a court for owls.
 Dess palatser fyllas av törne,  nässlor och tistlar växa i dess fästen;  och det bliver en boning för ökenhundar  och ett tillhåll för strutsar.
The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest.
 Schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur,  och gastar ropa där till varandra;  ja, där kan Lilit få ro,  där kan hon finna en vilostad.
There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.
 Där reder pilormen sitt bo      och lägger sina ägg  och kläcker så ut ynglet och samlar det i sitt skygd;  ja, där komma gamarna tillhopa,  den ene möter där den andre.
Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.
 Söken efter i HERRENS bok      och läsen däri;  icke ett enda av de djuren      skall utebliva,  det ena skall icke fåfängt      söka det andra.  Ty det är hans mun, som bjuder det,  det är hans Ande, som samlar dem tillhopa.
And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it unto them by line: they shall possess it for ever, from generation to generation shall they dwell therein.
 Det är han, som kastar      lott för dem,  hans hand tillskiftar dem      deras mark efter mätsnöre;  till evig tid skola de hava den till besittning,  från släkte till släkte bo därpå.