Isaiah 27

In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that is in the sea.
 På den tiden skall HERREN  med sitt svärd, det hårda,      det stora och starka,  hemsöka Leviatan,      den snabba ormen,  och Leviatan,      den ringlande ormen,  och skall dräpa draken,      som ligger i havet.
In that day sing ye unto her, A vineyard of red wine.
 På den tiden skall finnas      en vingård, rik på vin,  och man skall sjunga om den:
I the LORD do keep it; I will water it every moment: lest any hurt it, I will keep it night and day.
 Jag, HERREN, är dess vaktar,      åter och åter vattnar jag den.  För att ingen skall skada den,      vaktar jag den natt och dag.
Fury is not in me: who would set the briers and thorns against me in battle? I would go through them, I would burn them together.
 Jag vredgas icke på den;  nej, om tistel och törne      ville begynna strid,  så skulle jag gå löst därpå      och bränna upp alltsammans.
Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me; and he shall make peace with me.
 Eller ock måste man söka skydd hos mig      och göra fred med mig;  ja, fred måste man göra med mig.
He shall cause them that come of Jacob to take root: Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit.
 I tider som komma skall Jakob skjuta rötter  och Israel grönska och blomstra;  jordkretsen skola de uppfylla med sin frukt.
Hath he smitten him, as he smote those that smote him? or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him?
 Har man väl plågat dem så, som han plågade deras plågare?  Eller dräptes de så, som deras dräpta fiender blevo dräpta?
In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it: he stayeth his rough wind in the day of the east wind.
 Nej, väl näpste han folket, när han förkastade och försköt det,  väl ryckte han bort det med sin hårda vind,      på östanstormens dag;
By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged; and this is all the fruit to take away his sin; when he maketh all the stones of the altar as chalkstones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up.
 men därför kan ock Jakobs missgärning      då bliva försonad  och deras synds borttagande      då giva fullmogen frukt,  när alla stenar i deras altaren äro förstörda  -- såsom då man krossar sönder kalkstycken --  och när Aseror och solstoder ej mer resas upp.
Yet the defenced city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a wilderness: there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof.
 Se, den fasta staden ligger öde,  den har blivit en folktom plats,      övergiven såsom en öken,  kalvar gå där i bet  och lägra sig där      och avbita de kvistar där finnas.
When the boughs thereof are withered, they shall be broken off: the women come, and set them on fire: for it is a people of no understanding: therefore he that made them will not have mercy on them, and he that formed them will shew them no favour.
 Och när grenarna äro torra, bryter man av dem,  och kvinnor komma      och göra upp eld med dem.  Ty detta är icke ett folk med förstånd;  därför visar deras skapare dem intet förbarmande,  och deras danare dem ingen misskund.
And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel.
 Och det skall ske på den tiden  att HERREN anställer en inbärgning,  från den strida floden intill Egyptens bäck;  och I skolen varda insamlade,  en och en, I Israels barn.
And it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the LORD in the holy mount at Jerusalem.
 Och det skall ske på den tiden  att man stöter i en stor basun;  och de som hava varit borttappade i Assyriens land  och fördrivna till Egyptens land,      de skola då komma;  och de skola tillbedja HERREN  på det heliga berget i Jerusalem.