Isaiah 19

The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it.
Utsaga om Egypten.  Se, HERREN far fram      på ett ilande moln  och kommer till Egypten.  Egyptens avgudar      bäva då för honom,  och egyptiernas hjärtan      förfäras i deras bröst.
And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom.
 Och jag skall uppegga egyptier mot egyptier,  så att broder skall strida mot broder      och vän mot vän,  stad mot stad      och rike mot rike.
And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards.
 Och egyptiernas förstånd      skall försvinna ur deras hjärtan,  och deras råd skall jag göra om intet;  de skola då fråga sina avgudar och signare,  sina andebesvärjare och spåmän.
And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts.
 Men jag skall giva egyptierna  i en hård herres hand,  och en grym konung skall få råda över dem,  säger Herren, HERREN Sebaot.
And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up.
 Och vattnet skall försvinna ur havet,  och floden skall sina bort och uttorka.
And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither.
 Strömmarna skola utbreda stank,  Egyptens kanaler      skola förminskas och sina bort;  rör och vass skall förvissna.
The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more.
 Ängarna vid Nilfloden,      längs flodens strand,  och alla sädesfält vid floden,  de skola förtorka, fördärvas och varda till intet.
The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish.
 Dess fiskare skola klaga,  alla som kasta ut krok i floden skola sörja;  och de som lägga ut nät i vattnet  skola stå där modlösa.
Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.
 De som arbeta i häcklat lin      skola komma på skam,      så ock de som väva fina tyger.
And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish.
 Landets stödjepelare skola bliva krossade  och alla de som arbeta för lön      gripas av ångest.
Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings?
 Såsom idel dårar      stå då Soans furstar;  Faraos visaste rådgivare      giva blott oförnuftiga råd.  Huru kunnen I då säga till Farao:  »Jag är en son av visa män,      en son av forntidens konungar»?
Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt.
 Ja, var är dina vise?  Må de förkunna för dig -- ty de veta det ju --  vad HERREN Sebaot  har beslutit över Egypten.
The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.
 Nej, Soans furstar hava blivit dårar,  Nofs furstar äro bedragna,  Egypten föres vilse      av dem som voro hörnstenar i dess stammar.
The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit.
 HERREN har där utgjutit      en förvirringens ande,  så att de komma Egypten att ragla,      vadhelst det företager sig,  såsom en drucken raglar i sina spyor.
Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do.
 Och Egypten skall icke hava framgång      i vad någon där gör,  evad han är huvud eller svans,      evad han är palmtopp eller sävstrå.
In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it.
På den tiden skola egyptierna vara såsom kvinnor: de skola bäva och förskräckas för HERREN Sebaots upplyfta hand, när han lyfter den mot dem.
And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.
Och Juda land skall bliva en skräck för egyptierna; så ofta man nämner det för dem, skola de förskräckas, för det besluts skull som HERREN Sebaot har fattat över dem.
In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction.
På den tiden skola i Egyptens land finnas fem städer som tala Kanaans tungomål, och som svärja vid HERREN Sebaot; en av dem skall heta Ir-Haheres.
In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD.
På den tiden skall ett altare vara rest åt HERREN mitt i Egyptens land, så ock en stod åt HERREN vid landets gräns.
And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them.
Och de skola vara till tecken och vittnesbörd för HERREN Sebaot i egyptiernas land: när de ropa till HERREN om hjälp mot förtryckare, då skall han sända dem en frälsare och försvarare, och han skall rädda dem.
And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it.
Och HERREN skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna skola lära känna HERREN på den tiden; och de skola tjäna honom med slaktoffer och spisoffer, de skola göra löften åt HERREN och få infria dem.
And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be intreated of them, and shall heal them.
Så skall då HERREN slå Egypten -- slå, men ock hela; när de omvända sig till HERREN, skall han bönhöra dem och hela dem.
In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians.
På den tiden skall en banad väg leda från Egypten till Assyrien, och assyrierna skola komma in i Egypten, och egyptierna in i Assyrien; och egyptierna skola hålla gudstjänst tillsammans med assyrierna.
In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land:
På den tiden skall Israel, såsom den tredje i förbundet, stå vid sidan av Egypten och Assyrien, till en välsignelse på jorden.
Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance.
Och HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga:  Välsignad vare du Egypten, mitt folk,  och du Assyrien, mina händer verk,  och du Israel, min arvedel!