Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Jehovah no Mpanjaka aoka hangovitra ny firenena; Mipetraka amin'ny kerobima Izy, aoka hihorohoro ny tany.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Lehibe any Ziona Jehovah; Ary avo ambonin'ny firenena rehetra Izy.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Aoka hidera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo; Fa masina Jehovah.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny; Ampitoerinao ny fahitsiana; Fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'i Jakoba.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Manandrata an'i Jehovah Andriamanitsika ianareo, Ka miankohofa eo amin'ny fitoeran-tongony; Fa masina Izy.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Mosesy sy Arona tamin'ny mpisorony, Ary Samoela tamin'izay mpiantso ny anarany, Niantso an'i Jehovah ireo, ary namaly: azy Izy.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
Niteny taminy tao anatin'ny andri-rahona Izy; Nitandrina ny teni-vavolombelony izy ireo, Dia ny didy izay efa nomeny azy.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Jehovah Andriamanitray รด, Hianao no namaly ny nataony; Andriamanitra, Mpamela ny helony, Hianao, Na dia namaly azy noho ny nataony aza.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Asandrato Jehovah Andriamanitsika, Ary miankohofa eo an-tendrombohiny masina; Fa masina Jehovah Andriamanitsika.