Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld!
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent az!
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot! Te megerősítetted az egyenességet; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
Felhő-oszlopban szólt vala hozzájok; megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, a melyet adott vala nékik.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájok; de bosszúálló az ő hiábavalóságaik miatt.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!