I Peter 4

Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin;
Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől,
That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.
Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries:
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.
Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:
A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.
Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.
A kik számot adnak majd annak, a ki készen van megítélni élőket és holtakat.
For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.
Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.
A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.
And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.
Use hospitality one to another without grudging.
*Legyetek* egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.
As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God.
Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, *úgy* sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;
If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.
Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit *szólja:* ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel *szolgáljon,* a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you:
Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;
But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings; that, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy.
Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.
If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.
Boldogok *vagytok,* ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, *a mit* amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.
But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters.
Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó:
Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf.
Ha pedig mint keresztyén *szenved,* ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?
Mert *itt* az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk *kezdődik,* mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?
And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?
És ha az igaz *is* alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.
Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják *néki* lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.