Titus 3

Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,
Memorigu ilin, ke ili submetiĝu al regantoj kaj estroj, ke ili estu obeemaj, pretaj por ĉiu bona laboro,
To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.
ke ili ne parolu malbonon pri iu ajn, estu ne malpacemaj, sed dolĉanimaj, montrantaj ĉian mildecon al ĉiuj homoj.
For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
Ĉar ni ankaŭ estis iam malsaĝaj, malobeemaj, trompitaj, servantaj al diversaj pasioj kaj voluptoj, vivantaj en malico kaj envio, malamindaj, kaj malamantaj unu la alian.
But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
Sed kiam aperis la boneco de Dio, nia Savanto, kaj Lia amo al homoj,
Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
ne per laboroj faritaj en justeco, kiujn ni mem farus, sed laŭ Sia kompato Li savis nin, per la lavado de renasko, kaj per la renovigo de la Sankta Spirito,
Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;
kiun Li riĉe surverŝis sur nin per Jesuo Kristo, nia Savanto;
That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.
por ke ni, justigite per Lia graco, fariĝu heredantoj laŭ la espero de eterna vivo.
This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.
Fidinda estas la diro, kaj mi volas, ke pri tio vi atestadu kun certeco, por ke tiuj, kiuj ekkredis al Dio, zorgu pri bonaj faroj. Tiuj aferoj estas bonaj kaj utilaj al la homoj;
But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.
sed evitu malsaĝajn demandojn kaj genealogiojn kaj diskutojn kaj prileĝajn disputojn, ĉar ili montriĝas senutilaj kaj vanaj.
A man that is an heretick after the first and second admonition reject;
Se iu estas herezulo ankoraŭ post unua admono kaj dua, evitu tiun,
Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.
sciante, ke tia homo perversiĝis kaj pekas, estante memkondamnita.
When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.
Kiam mi sendos al vi Artemason aŭ Tiĥikon, rapidu veni al mi al Nikopolis; ĉar mi decidis travintri tie.
Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.
Antaŭen irigu Zenason, la leĝiston, kaj Apoloson sur ilia vojaĝo kiel eble plej rapide, por ke nenio manku al ili.
And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.
Kaj niaj amikoj ankaŭ lernu daŭrigi bonajn laborojn, por necesaj bezonoj, por ke ili ne estu senfruktaj.
All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretians, from Nicopolis of Macedonia.
Ĉiuj, kiuj estas ĉe mi, vin salutas. Salutu vi tiujn, kiuj amas nin en la fido. Graco estu kun vi ĉiuj.