James 4

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members?
Odkud pocházejí bojové a vády mezi vámi? Zdali ne odtud, totiž z libostí vašich, kteréž rytěřují v údech vašich?
Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
Žádáte, a nemáte; závidíte sobě, a dychtíte po tom, což sobě zalibujete, a nemůžete dosáhnouti; bojujete a válčíte, avšak toho, oč usilujete, nemáte, protože neprosíte.
Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.
Prosíte, a nebéřete, protože zle prosíte, abyste na své libosti vynakládali.
Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně Boží? A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím učiněn bývá.
Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?
Což mníte, že nadarmo dí Písmo: Zdali k závisti nakloňuje duch ten, kterýž přebývá v nás?
But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.
Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí: Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás.
Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, jenž jste dvojité mysli.
Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.
Souženi buďte, a kvělte, a plačte; smích váš obratiž se v kvílení, a radost v zámutek.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
Ponižte se před obličejem Páně, a povýšíť vás.
Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.
Neutrhejtež jedni druhým, bratří. Kdož utrhá bratru a soudí bratra svého, utrhá Zákonu a soudí Zákon. Soudíš-li pak Zákon, nejsi plnitel Zákona, ale soudce.
There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?
Jedenť jest vydavatel Zákona, kterýž může spasiti i zatratiti. Ty kdo jsi, jenž soudíš jiného?
Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain:
Ale nuže vy, kteříž říkáte: Dnes nebo zítra vypravíme se do onoho města, a pobudeme tam přes celý rok, a budeme kupčiti, a něco zíštěme;
Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.
(Ješto nevíte, co zítra bude. Nebo jakýť jest život váš? Pára zajisté jest, kteráž se na maličko ukáže, a potom zmizí.)
For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this, or that.
Místo toho, co byste měli říci: Bude-li Bůh chtíti, a budeme-li živi, i učiníme toto nebo onono.
But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.
Vy pak chlubíte se v pýše své. Všeliká taková chlouba zlá jest.
Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.
A protož kdo umí dobře činiti, a nečiní, hřích má.