Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
(По слав. 98) ГОСПОД царува! Нека треперят народите! Той седи на престол над херувимите. Нека се потресе земята!
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
ГОСПОД е велик в Сион и е извисен над всичките народи.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Нека хвалят Твоето велико и страшно Име; свят е Той!
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
И силата на Царя обича правда. Ти си утвърдил правота, извършил си правосъдие и правда в Яков.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Възвишавайте ГОСПОДА, нашия Бог, и кланяйте се при подножието на краката Му. Свят е Той!
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Мойсей и Аарон бяха между свещениците Му и Самуил беше между призоваващите Името Му; те призоваваха ГОСПОДА и Той им отговаряше.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
Той им говореше в облачния стълб и те пазеха свидетелствата Му и наредбата, която им даде.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
ГОСПОДИ, Боже наш, Ти им отговаряше; Ти им беше Бог, който прощава, но и Отмъстител за деянията им.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Възвишавайте ГОСПОДА, нашия Бог, и се кланяйте при святата Му планина, защото свят е ГОСПОД, нашият Бог!