Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
(По слав. 127) Песен на изкачванията. Блажен всеки, който се бои от ГОСПОДА, който ходи в Неговите пътища!
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Ще ядеш от труда на ръцете си, ще бъдеш блажен и ще ти бъде добре.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Жена ти ще бъде като плодоносна лоза вътре в дома ти, синовете ти — като млади маслини около трапезата ти.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Ето, така ще се благослови човекът, който се бои от ГОСПОДА.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
ГОСПОД да те благослови от Сион и да гледаш добруването на Ерусалим през всичките дни на живота си,
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
да видиш синове от синовете си! Мир на Израил!