Isaiah 19

The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it.
Пророчество, наложено за Египет: Ето, ГОСПОД язди на бърз облак и ще дойде в Египет. Египетските идоли ще потреперят от присъствието Му и сърцето на Египет ще се разтопи вътре в него.
And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom.
И Аз ще надигна египтяни против египтяни и ще се бият всеки против брат си и всеки против ближния си, град против град, царство против царство.
And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards.
И духът на Египет ще повехне в него и ще осуетя намеренията му. И ще се допитат до идолите и врачовете, до медиумите и спиритистите.
And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts.
И ще предам египтяните в ръката на жесток господар и свиреп цар ще ги владее, заявява Господ БОГ на Войнствата.
And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up.
И водите ще пресъхнат от морето, реката Нил ще пресекне и ще изсъхне.
And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither.
Реките ще смърдят и египетските канали ще спаднат и ще пресекнат, рогозът и тръстиката ще повехнат.
The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more.
Ливадите при канала, при устието на канала, и всичко посято край канала ще изсъхне, ще се разпилее и ще се изгуби.
The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish.
И рибарите ще охкат, всички, които хвърлят въдица в канала, ще ридаят и които мятат мрежи във водата, ще чезнат;
Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.
и онези, които работят тънък лен и които тъкат висон, ще се посрамят.
And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish.
И стълбовете му ще се строшат и всички надничари ще бъдат скръбни духом.
Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings?
Наистина първенците на Цоан са безумни, мъдрите съветници на фараона; съветът им стана безсловесен. Как казвате на фараона: Аз съм син на мъдри, син на древни царе?
Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt.
Тогава, къде са мъдреците ти? Нека ти заявят сега и нека разберат какво е решил ГОСПОД на Войнствата за Египет!
The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.
Първенците на Танис обезумяха, първенците на Мемфис се заблудиха и водачите на племената му измамиха Египет.
The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit.
ГОСПОД смеси сред него дух на извращение; и те измамиха Египет във всичките му дела, както пиян залита в повръщането си.
Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do.
И няма да има за Египет дело, което главата или опашката, палмовият клон или тръстиката да може да извърши.
In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it.
В онзи ден Египет ще бъде като жени и ще трепери, и ще се бои от замахването на ръката на ГОСПОДА на Войнствата, с която Той замахва върху него.
And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.
И юдовата земя ще стане ужас за Египет; всеки, който си спомня за нея, ще се ужасява от намерението на ГОСПОДА на Войнствата, което Той реши против него.
In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction.
В онзи ден ще има пет града в египетската земя, които ще говорят ханаански език и ще се кълнат в ГОСПОДА на Войнствата. Единият ще се нарича град Херес.
In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD.
В онзи ден ще има олтар на ГОСПОДА сред египетската земя и стълб на ГОСПОДА при границата й.
And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them.
И ще бъде за знамение и за свидетелство на ГОСПОДА на Войнствата в египетската земя, защото ще извикат към ГОСПОДА заради притеснителите и Той ще им изпрати спасител, и то велик, и ще ги избави.
And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it.
И ГОСПОД ще стане познат на Египет и египтяните ще познаят ГОСПОДА в онзи ден; и ще Му служат с жертва и принос и ще направят на ГОСПОДА обрек, и ще го изпълнят.
And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be intreated of them, and shall heal them.
И ГОСПОД ще порази Египет, ще порази и ще изцели; и те ще се обърнат към ГОСПОДА. И ще Го молят и Той ще ги изцели.
In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians.
В онзи ден ще има път от Египет за Асирия. И асирийците ще дойдат в Египет и египтяните — в Асирия, и египтяните ще служат с асирийците.
In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land:
В онзи ден Израил ще бъде трети с Египет и с Асирия, благословение сред земята,
Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance.
когото ГОСПОД на Войнствата благославя, като казва: Благословен да бъде Моят народ Египет и делото на ръцете Ми Асирия, и наследството Ми Израил.