Numbers 2

And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
Och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard, with the ensign of their father's house: far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch.
Israels barn skola lägra sig var och en under sitt baner, vid de fälttecken som höra till deras särskilda familjer; runt omkring uppenbarelsetältet skola de lägra sig så, att de hava det framför sig.
And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah.
På framsidan, österut, skall Juda lägra sig under sitt baner, efter sina häravdelningar: Juda barns hövding Naheson, Amminadabs son
And his host, and those that were numbered of them, were threescore and fourteen thousand and six hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, sjuttiofyra tusen sex hundra man.
And those that do pitch next unto him shall be the tribe of Issachar: and Nethaneel the son of Zuar shall be captain of the children of Issachar.
Bredvid honom skall Isaskars stam lägra sig: Isaskars barns hövding Netanel, Suars son,
And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and four thousand and four hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiofyra tusen fyra hundra man.
Then the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon shall be captain of the children of Zebulun.
Därnäst Sebulons stam: Sebulons barns hövding Eliab, Helons son,
And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and seven thousand and four hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiosju tusen fyra hundra man.
All that were numbered in the camp of Judah were an hundred thousand and fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their armies. These shall first set forth.
De inmönstrade som tillhöra Juda läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åttiosex tusen fyra hundra man, delade i sina häravdelningar. De skola vid uppbrott tåga främst.
On the south side shall be the standard of the camp of Reuben according to their armies: and the captain of the children of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur.
Ruben skall lägra sig under sitt baner söderut, efter sina häravdelningar: Rubens barns hövding Elisur, Sedeurs son,
And his host, and those that were numbered thereof, were forty and six thousand and five hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiosex tusen fem hundra man.
And those which pitch by him shall be the tribe of Simeon: and the captain of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai.
Bredvid honom skall Simeons stam lägra sig: Simeons barns hövding Selumiel, Surisaddais son,
And his host, and those that were numbered of them, were fifty and nine thousand and three hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, femtionio tusen tre hundra man.
Then the tribe of Gad: and the captain of the sons of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel.
Därnäst Gads stam: Gads barns hövding Eljasaf, Reguels son
And his host, and those that were numbered of them, were forty and five thousand and six hundred and fifty.
med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtiofem tusen sex hundra femtio man.
All that were numbered in the camp of Reuben were an hundred thousand and fifty and one thousand and four hundred and fifty, throughout their armies. And they shall set forth in the second rank.
De inmönstrade som tillhöra Rubens läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtioett tusen fyra hundra femtio man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i andra rummet.
Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the camp of the Levites in the midst of the camp: as they encamp, so shall they set forward, every man in his place by their standards.
Sedan skall uppenbarelsetältet med leviternas läger hava sin plats i tåget, mitt emellan de övriga lägren. I den ordning de lägra sig skola de ock tåga, var och en på sin plats, under sina baner.
On the west side shall be the standard of the camp of Ephraim according to their armies: and the captain of the sons of Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud.
Efraim skall lägra sig under sitt baner västerut, efter sina häravdelningar: Efraims barns hövding Elisama, Ammihuds son,
And his host, and those that were numbered of them, were forty thousand and five hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, fyrtio tusen fem hundra man.
And by him shall be the tribe of Manasseh: and the captain of the children of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur.
Bredvid honom skall Manasse stam lägra sig: Manasse barns hövding Gamliel, Pedasurs son,
And his host, and those that were numbered of them, were thirty and two thousand and two hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiotvå tusen två hundra man.
Then the tribe of Benjamin: and the captain of the sons of Benjamin shall be Abidan the son of Gideoni.
Därnäst Benjamins stam: Benjamins barns hövding Abidan, Gideonis son,
And his host, and those that were numbered of them, were thirty and five thousand and four hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, trettiofem tusen fyra hundra man.
All that were numbered of the camp of Ephraim were an hundred thousand and eight thousand and an hundred, throughout their armies. And they shall go forward in the third rank.
De inmönstrade som tillhöra Efraims läger utgöra alltså tillsammans ett hundra åtta tusen ett hundra man, delade i sina häravdelningar. Och de skola vid uppbrott tåga i tredje rummet.
The standard of the camp of Dan shall be on the north side by their armies: and the captain of the children of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai.
Dan skall lägra sig under sitt baner norrut, efter sina häravdelningar: Dans barns hövding Ahieser, Ammisaddais son,
And his host, and those that were numbered of them, were threescore and two thousand and seven hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, sextiotvå tusen sju hundra man.
And those that encamp by him shall be the tribe of Asher: and the captain of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran.
Bredvid honom skall Asers stam lägra sig: Asers barns hövding Pagiel, Okrans son,
And his host, and those that were numbered of them, were forty and one thousand and five hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans har, fyrtioett tusen fem hundra man.
Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali shall be Ahira the son of Enan.
Därnäst Naftali stam: Naftali barns hövding Ahira, Enans son,
And his host, and those that were numbered of them, were fifty and three thousand and four hundred.
med de inmönstrade som utgöra hans här, femtiotre tusen fyra hundra man.
All they that were numbered in the camp of Dan were an hundred thousand and fifty and seven thousand and six hundred. They shall go hindmost with their standards.
De inmönstrade som tillhöra Dans läger utgöra alltså tillsammans ett hundra femtiosju tusen sex hundra man. De skola vid uppbrott tåga sist, under sina baner.
These are those which were numbered of the children of Israel by the house of their fathers: all those that were numbered of the camps throughout their hosts were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.
Dessa voro, efter sina familjer, de av Israels barn som inmönstrades. De som inmönstrades i lägren, efter sina häravdelningar, utgjorde tillsammans sex hundra tre tusen fem hundra femtio man.
But the Levites were not numbered among the children of Israel; as the LORD commanded Moses.
Men leviterna blevo icke inmönstrade med de övriga israeliterna, ty så hade HERREN: bjudit Mose.
And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses: so they pitched by their standards, and so they set forward, every one after their families, according to the house of their fathers.
Och Israels barn gjorde så; alldeles så, som HERREN hade bjudit Mose, lägrade de sig under sina baner, och så tågade de ock, var och en i sin släkt, efter sin familj.