Jude 1

Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.1 Petr. 1:5. Jak. 1:1.
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos eder.2 Petr. 1:12.
Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.
Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.1 Tim. 6:12.
For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder -- några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen -- ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.Tit. 1:16. 2 Petr. 2:1 f.
I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.
Men fastän I redan en gång haven fått kunskap om alltsammans, vill jag påminna eder därom, att Herren, sedan han hade frälst sitt folk ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem som icke trodde,4 Mos. 14:27 f. Ps. 106:26 f. 1 Kor. 10:5. Hebr. 3:17 f.
And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom.1 Mos. 6:1 f. 2 Petr. 2:4.
Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld.1 Mos. 19:4 f., 23 f. 2 Petr. 2:6.
Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.
Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de.2 Petr. 2:10.
Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.
Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: »Herren näpse dig.»5 Mos. 34:5 f. Dan 12:1. Sak. 3:2. 2 Petr. 2:11.
But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
Dessa åter smäda vad de icke känna till; och vad de, likasom de oskäliga djuren, med sina naturliga sinnen kunna fatta, det bruka de till sitt fördärv.2 Petr. 2:12.
Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.
Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras.1 Mos. 4:6 f. 4 Mos. 16:1 f. 22:2 f. 25:1 f. 31:16. 2 Petr. 2:15.1 Joh. 3:12. Upp. 2:14.
These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;
Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.Ords. 25:14. 2 Petr. 2:13, 17.
Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.
De äro vilda havsvågor som uppkasta sina egna skändligheters skum. De äro irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat till evig tid.Jes. 57:20.
And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: »Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga,1 Mos. 5:21 f. 5 Mos. 33:2.
To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.
för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.»
These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.
De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag.Ps. 73:8 f. 2 Petr. 2:18.
But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ;
Men kommen ihåg, I mina älskade, vad som har blivit förutsagt av vår Herres, Jesu Kristi, apostlar,
How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.
huru de sade till eder: »I den yttersta tiden skola bespottare uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.»Apg. 20:29. 1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1 f. 2 Petr. 2:1. 3:2 f.
These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.
Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som äro »själiska» och icke hava ande.Rom. 8:9. 1 Kor. 2:14.
But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,Kol. 2:7. 1 Tess. 5:11.
Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.1 Kor. 1:7.
And of some have compassion, making a difference:
Mot somliga av dem, sådana som äro tvivlande, mån I vara barmhärtiga
And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.
och frälsa dem genom att rycka dem ur elden; mot de andra mån I också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att I avskyn till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade.Am. 4:11. Sak. 3:2 f. Jak. 5:19 f. Upp. 3:4.
Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
Men honom som förmår bevara eder ifrån fall och ställa eder inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd,Rom. 16:25 f. 1 Kor. 1:8.
To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.1 Petr. 5:11.