Isaiah 59

Behold, the LORD'S hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear:
 Se, HERRENS arm är icke för kort,      så att han ej kan frälsa,  och hans öra är icke tillslutet,      så att han ej kan höra.
But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.
 Nej, det är edra missgärningar, som skilja      eder och eder Gud från varandra,  och edra synder dölja hans ansikte för eder,      så att han icke hör eder.
For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity; your lips have spoken lies, your tongue hath muttered perverseness.
 Ty edra händer äro fläckade av blod  och edra fingrar av missgärning,  edra läppar tala lögn,  och eder tunga frambär orättfärdighet.
None calleth for justice, nor any pleadeth for truth: they trust in vanity, and speak lies; they conceive mischief, and bring forth iniquity.
 Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn,  och ingen visar redlighet i vad till rätten hör.  De förtrösta på idel tomhet,      de tala falskhet,  de gå havande med olycka      och föda fördärv.
They hatch cockatrice' eggs, and weave the spider's web: he that eateth of their eggs dieth, and that which is crushed breaketh out into a viper.
 De kläcka ut basiliskägg  och väva spindelnät.  Om någon äter av deras ägg, så dör han,  och trampas ett sådant sönder, så kommer en huggorm ut.
Their webs shall not become garments, neither shall they cover themselves with their works: their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands.
 Deras spindelnät duga icke till kläder,  och de kunna ej skyla sig med vad de hava tillverkat;  deras verk äro fördärvliga verk,  och våldsgärningar öva deras händer.
Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood: their thoughts are thoughts of iniquity; wasting and destruction are in their paths.
 Deras fötter hasta till vad ont är  och äro snara, när det gäller att utgjuta oskyldigt blod;  deras tankar äro fördärvliga tankar,  förödelse och förstöring är på deras vägar.
The way of peace they know not; and there is no judgment in their goings: they have made them crooked paths: whosoever goeth therein shall not know peace.
 Fridens väg känna de icke,  och rätten följer ej i deras spår;  de gå krokiga stigar,  och ingen som vandrar så vet, vad frid är.
Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us: we wait for light, but behold obscurity; for brightness, but we walk in darkness.
 Därför är rätten fjärran ifrån oss,  och rättfärdighet tillfaller oss icke;  vi bida efter ljus, men se, mörker råder,  efter solsken, men vi få vandra i djupaste natt.
We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes: we stumble at noonday as in the night; we are in desolate places as dead men.
 Vi måste famla utefter väggen såsom blinda,  famla, såsom hade vi inga ögon;  vi stappla mitt på dagen, såsom vore det skymning,  mitt i vår fulla kraft äro vi såsom döda.
We roar all like bears, and mourn sore like doves: we look for judgment, but there is none; for salvation, but it is far off from us.
 Vi brumma allasammans såsom björnar  och sucka alltjämt såsom duvor;  vi bida efter rätten, men den kommer icke,  efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss.
For our transgressions are multiplied before thee, and our sins testify against us: for our transgressions are with us; and as for our iniquities, we know them;
 Ty många äro våra överträdelser inför dig,  och våra synder vittna emot oss;  ja, våra överträdelser hava vi för våra ögon,  och våra missgärningar känna vi.
In transgressing and lying against the LORD, and departing away from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood.
 Genom överträdelse och förnekelse hava vi felat mot HERREN,  vi hava vikit bort ifrån vår Gud;  vi hava talat förtryck och avfällighet,  lögnläror hava vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan.
And judgment is turned away backward, and justice standeth afar off: for truth is fallen in the street, and equity cannot enter.
 Rätten tränges tillbaka,  och rättfärdigheten står långt borta,  ja, sanningen vacklar på torget,  och vad rätt är kan ej komma fram.
Yea, truth faileth; and he that departeth from evil maketh himself a prey: and the LORD saw it, and it displeased him that there was no judgment.
 Så måste sanningen hålla sig undan,  och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad.  Detta såg HERREN, och det misshagade honom,  att det icke fanns någon rätt.
And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation unto him; and his righteousness, it sustained him.
 Och han såg, att ingen trädde fram;  han förundrade sig över att ingen grep in.  Då hjälpte honom hans egen arm,  och hans rättfärdighet understödde honom.
For he put on righteousness as a breastplate, and an helmet of salvation upon his head; and he put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloke.
 Och han klädde sig i rättfärdighet såsom i ett pansar  och satte frälsningens hjälm på sitt huvud;  han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad  och höljde sig i nitälskan såsom i en mantel.
According to their deeds, accordingly he will repay, fury to his adversaries, recompence to his enemies; to the islands he will repay recompence.
 Efter deras gärningar skall han nu vedergälla dem;  vrede skall han låta komma över sina ovänner  och över sina fiender lönen för vad de hava gjort;  ja, havsländerna skall han vedergälla, vad de hava gjort.
So shall they fear the name of the LORD from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against him.
 Så skall HERRENS namn bliva fruktat i väster  och hans härlighet, där solen går upp.  När fienden bryter fram lik en ström,  skall HERRENS andedräkt förjaga honom.
And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the LORD.
 Men såsom en förlossare kommer HERREN för Sion  och för dem i Jakob, som omvända sig från sin överträdelse,                                          säger HERREN.
As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the LORD, from henceforth and for ever.
Och detta är det förbund, som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: min Ande, som är över dig, och orden, som jag har lagt i din mun, de skola icke vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN.