Isaiah 58

Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins.
 Ropa med full hals utan återhåll,  häv upp din röst såsom en basun  och förkunna för mitt folk deras överträdelse,  för Jakobs hus deras synder.
Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God: they ask of me the ordinances of justice; they take delight in approaching to God.
 Väl söka de mig dag ut och dag in  och vilja hava kunskap om mina vägar.  Såsom vore de ett folk, som övade rättfärdighet  och icke övergåve sin Guds rätt,  så fråga de mig om rättfärdighetens rätter  och vilja, att Gud skall komma till dem:
Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all your labours.
 »Vartill gagnar det, att vi fasta, när du icke ser det,  vartill, att vi späka oss, när du icke märker det?»  Men se, på edra fastedagar sköten I edra sysslor,  och alla edra arbetare driven I blott på.
Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness: ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high.
 Och se, I hållen eder fasta med kiv och split,  med hugg och slag av gudlösa nävar.  I hållen icke mer fasta på sådant sätt,  att I kunnen göra eder röst hörd i höjden.
Is it such a fast that I have chosen? a day for a man to afflict his soul? is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the LORD?
 Skulle detta vara en fasta, sådan som jag vill hava?  Skulle detta vara en rätt späkningsdag?  Att man hänger med huvudet såsom ett sävstrå  och sätter sig i säck och aska,  vill du kalla sådant att hålla fasta,  att fira en dag till HERRENS behag?
Is not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke?
 Nej, detta är den fasta, som jag vill hava:  att I lossen orättfärdiga bojor  och lösen okets band,  att I given de förtryckta fria  och krossen sönder alla ok,
Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?
 ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige  och skaffar de fattiga och husvilla härbärge  att du kläder den nakne, var du ser honom,  och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod.
Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily: and thy righteousness shall go before thee; the glory of the LORD shall be thy rereward.
 Då skall ljus bryta fram för dig såsom en morgonrodnad,  och dina sår skola läkas med hast,  och din rätt skall då gå framför dig  och HERRENS härlighet följa dina spår.
Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity;
 Då skall HERREN svara, när du åkallar honom;  när du ropar, skall han säga: »Se, här är jag.»  Om hos dig icke får finnas någon som pålägger ok  och pekar finger och talar, vad fördärvligt är,
And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:
 om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige  och mättar den som är i betryck,  då skall ljus gå upp för dig i mörkret,  och din natt skall bliva lik middagens sken.
And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.
 Och HERREN skall leda dig beständigt;  han skall mätta dig mitt i ödemarken  och giva styrka åt benen i din kropp.  Och du skall vara lik en vattenrik trädgård  och likna ett källsprång,  vars vatten aldrig tryter.
And they that shall be of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.
 Och dina avkomlingar skola bygga upp de gamla ruinerna,  du skall åter upprätta grundvalar ifrån forna släkten;  och du skall kallas »han som murar igen revor»,  »han som återställer stigar, så att man kan bo i landet.»
If thou turn away thy foot from the sabbath, from doing thy pleasure on my holy day; and call the sabbath a delight, the holy of the LORD, honourable; and shalt honour him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words:
 Om du är varsam med din fot på sabbaten,  så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor;  om du kallar sabbaten din lust  och HERRENS helgdag en äredag,  ja, om du ärar den, så att du icke går dina egna vägar  eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,
Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father: for the mouth of the LORD hath spoken it.
 då skall du finna din lust i HERREN,  och jag skall föra dig fram över landets höjder  och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel.  Ja, så har HERRENS mun talat.