I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
Och David jämte härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler. Och detta är förteckningen på dem, på de män som fingo denna tjänstgöring till åliggande.
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela, under konungens ledning.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja och Mattitja, tillsammans sex, med harpor, under ledning av sin fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till HERREN.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Sebuel och Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Alla dessa voro söner till Heman, som var konungens siare, enligt det löfte Gud hade givit, att han ville upphöja hans horn; därför gav Gud Heman fjorton söner och tre döttrar.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Alla dessa stodo var och en under sin faders ledning, när de utförde sången i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor och så gjorde tjänst i Guds hus; de stodo under konungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Och antalet av dem jämte deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till HERREN ära, alla de däri kunniga, utgjorde två hundra åttioåtta.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
Och de kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste likasåväl som den störste, den kunnige jämte lärjungen.1 Krön. 24,31
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef; den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv;
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den tredje blev Sackur, med sin söner och bröder, tillsammans tolv
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den fjärde lotten kom ut för Jisri, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den femte blev Netanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den sjätte blev Buckia, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den sjunde blev Jesarela, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den åttonde blev Jesaja, med sin söner och bröder, tillsammans tolv
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den nionde blev Mattanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den tionde blev Simei, med sina söner och bröder, tillsammans tolv
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den elfte blev Asarel, med sin söner och bröder, tillsammans tolv
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den tolfte lotten kom ut för Hasabja, med hans söner och bröder tillsammans tolv;
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den trettonde blev Subael, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den fjortonde blev Mattitja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den femtonde lotten kom ut för Jeremot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den sextonde för Hananja, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den sjuttonde för Josbekasa, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den adertonde för Hanani, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den nittonde för Malloti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den tjugonde för Elijata, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den tjuguförsta för Hotir, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den tjuguandra för Giddalti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
den tjugutredje för Mahasiot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
den tjugufjärde för Romamti-Eser, med hans söner och bröder, tillsammans tolv.