I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Och Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster.3 Mos. 1O,1 f. 4 Mos. 3,4. 26,61.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Och David jämte Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem och bestämde den ordning i vilken de skulle göra tjänst.2 Krön. 8,14.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Då nu Eleasars söner befunnos hava flera huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så, att Eleasars söner fingo sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Man indelade dem genom lottkastning, de förra såväl som de senare, ty helgedomens furstar och Guds furstar togos både av Eleasars söner och av Itamars söner.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Och Semaja, Netanels son, sekreteraren, av Levi stam, tecknade upp dem i närvaro av konungen, furstarna och prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästernas och leviternas familjer. Lotterna drogos skiftevis för Eleasars och för Itamars familjer.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Den första lotten föll ut för Jojarib, den andra för Jedaja,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
den tredje för Harim, den fjärde för Seorim,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
den femte för Malkia, den sjätte för Mijamin,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
den sjunde för Hackos, den åttonde för Abia,Luk. 1,6.
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
den nionde för Jesua, den tionde för Sekanja,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
den elfte för Eljasib, den tolfte för Jakim,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
den trettonde för Huppa, den fjortonde för Jesebab,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
den femtonde för Bilga, den sextonde för Immer,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
den sjuttonde för Hesir, den adertonde för Happisses,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
den nittonde för Petaja, den tjugonde för Hesekiel,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
den tjuguförsta för Jakin, den tjuguandra för Gamul,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
den tjugutredje for Delaja, den tjugufjärde för Maasja.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Detta blev den ordning i vilken de skulle göra tjänst, när de gingo in i HERRENS hus, såsom det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron, i enlighet med vad HERREN, Israels Gud, hade bjudit honom.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Vad angår de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Subael, till Subaels barn Jedeja,
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
till Rehabja, det är till Rehabjas barn, huvudmannen Jissia,
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
till jishariterna Selomot, till Selomots barn Jahat.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Och benajiter voro Jeria, Amarja, den andre, Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fjärde.1 Krön. 23,19 f.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Ussiels barn voro Mika; till Mikas barn hörde Samur.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Mikas broder var Jissia; till Jissias barn hörde Sakarja.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Meraris barn voro Maheli och Musi, Jaasia-Benos söner.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Meraris barn voro dessa av Jaasia-Beno, och vidare Soham, Sackur och Ibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Mahelis son var Eleasar, men denne hade inga söner.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Till Kis, det är Kis' barn, hörde Jerameel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Men Musis barn voro Maheli, Eder och Jerimot. Dessa voro leviternas barn, efter deras familjer.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
Också dessa kastade lott likasåväl som deras bröder, Arons söner, i närvaro av konung David, Sadok, Ahimelek och huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen för familjerna likasåväl som deras yngsta bröder.1 Krön. 25,8. 26,13.