I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, cari prooroceau întovărăşiţi de arfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta.
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, subt cîrmuirea lui Asaf, care proorocea după poruncile împăratului.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, subt cîrmuirea tatălui lor Iedutun, care proorocea cu arfa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot,
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman patrusprezece fii şi trei fete.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Toţi aceştia erau subt cîrmuirea părinţilor lor pentru cîntarea în Casa Domnului, şi aveau chimvale, alăute şi arfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau subt poruncile împăratului.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Erau în număr de douăsute optzeci şi opt, cuprinzîndu-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cîntarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
Au tras la sorţ pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
Cel dintîi sorţ ieşit, a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece;
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al cincilea, pentru Netania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al şaselea, Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al patrusprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al şasesprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece;