Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Fihirana fiakarana. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah, Dia izay mandeha amin'ny lalany.
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao; Sambatra sady ambinina ianao.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra Ao anatin'ny tranonao; Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva Manodidina ny latabatrao.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Indro, fa toy izany no hitahiana Izay lehilahy matahotra an'i Jehovah.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Hitahy anao avy any Ziona anie Jehovah; Ary ho faly hahita ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao Amin'ny andro rehetra hiainanao.
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
Eny, hahita ny zafinao anie ianao; Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.