I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
Apre sa, wa David ak chèf moun Levi ki reskonsab sèvis nan Tanp lan te chwazi branch fanmi Asaf, branch fanmi Eyman ak branch fanmi Jedoutoun pou ba yo travay pa yo. Se yo ki pou bay mesaj Bondye yo, antan y'ap jwe gita, bandjo ak senbal. Men lis moun yo te chwazi yo ak travay yo chak:
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
Asaf te gen kat pitit: Zakou, Jozèf, Netama ak Acharela. Yo te sou zòd Asaf. Se li ki te konn fè konnen mesaj Bondye yo chak lè wa a mande l' pou l' fè l'.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Jedoutoun te gen sis pitit: Gedalya, Zeri, Izayi, Chimèy, Asabya ak Matatya. Yo te sou zòd Jedoutoun, papa yo. Se yo ki te konn fè konnen mesaj Bondye yo antan y'ap jwe gita, pou fè lwanj Bondye, pou di l' mèsi.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Eyman te gen katòz pitit: Boukija, Matanya, Ouzyèl, Sebwèl, Jerimòt, Ananya, Anani, Elyata, Gidalti, Womanti-Ezè, Josbekacha, Maloti, Oti ak Maziòt.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Bondye te bay Eyman, pwofèt wa a, katòz pitit gason sa yo ak twa pitit fi, dapre pwomès li te fè l' pou l' te ba li anpil pouvwa. Lè yo t'ap fè konnen mesaj Bondye yo, se yo ki te pou kònen twonpèt yo.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Se Eyman, papa yo, ki t'ap dirije yo lè y'ap chante nan sèvis y'ap fè nan Tanp Bondye a, antan y'ap jwe gita, bandjo ak senbal. Asaf, Jedoutoun ak Eyman te sou zòd wa a.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Sa te fè antou desankatrevenwit (288) mizisyen ki te fò nan fè mizik, ansanm ak tout lòt moun Levi parèy yo ki te aprann chante pou Seyè a.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
Yo fè tout moun piye, gran kou piti, ni sa ki te fò nan fè mizik, ni sa ki te fèk konmanse aprann, pou yo te ka konnen lè pou yo fè travay yo nan sèvis la.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
-(We vèsè 31)
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
-(We vèsè 31)
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
Desankatrevenwit (288) mesye sa yo te separe chak fanmi apa. Sa te fè vennkat gwoup. Chak gwoup te gen douz moun. Nan chak gwoup te gen yon chèf ak pitit gason l' yo ansanm ak frè l' yo. Men nan ki lòd yo te soti apre yo fin piye a. Premye a te Jozèf nan fanmi Asaf la, dezyèm lan Gedalya, twazyèm lan Zakou, katriyèm lan Jisri, senkyèm lan Netanya, sizyèm lan Boukya, setyèm lan Acharela, wityèm lan Izayi, nevyèm lan Matanya, dizyèm lan Chimeyi, onzyèm lan Azareyèl, douzyèm lan Achabya, trèzyèm lan Choubayèl, katòzyèm lan Matatya, kenzyèm lan Jerimòt, sèzyèm lan Ananya, disetyèm lan Josbekacha, dizwityèm lan Anani, diznevyèm lan Maloti, ventyèm lan Elyata, venteyenyèm lan Oti, venndezyèm lan Gidalti, venntwazyèm lan Maziòt, vennkatryèm lan Womanti-Ezè.