I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Men moun ki te soti nan branch fanmi Arawon an dapre travay yo. Arawon te gen kat pitit gason: Nadab, Abiyou, Eleaza ak Itama.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Men Nadab ak Abiyou mouri anvan papa yo, san kite pitit gason. Konsa, se Eleaza ak Itama ki vin prèt apre Arawon.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Avèk konkou Zadòk, moun fanmi Eleaza a, ak Akimelèk, moun fanmi Itama a, wa David separe moun fanmi Arawon yo an gwoup. Chak gwoup te gen travay pa yo.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Men, lè yo jwenn te gen plis gason chèf fanmi nan moun Eleaza yo pase nan moun Itama yo, yo òganize sèz gwoup nan moun Eleaza yo ak wit gwoup nan moun Itama yo.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
Nan tou de fanmi yo te gen moun ki te chèf nan Tanp lan ak chèf pou fè sèvis Bondye. Chak moun te gen tou pa yo. Yo te fè yo piye pou yo te ka konnen tou chak moun.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
Se konsa, Chemaja, pitit Netaneyèl, yonn nan moun Levi yo, ki te sekretè, te kouche non yo nan rejis devan wa a, devan chèf yo, devan Zadòk, prèt la, devan Akimelèk, pitit Abyata, ak devan tout chèf fanmi prèt yo ak moun Levi yo. Yo piye yonn apre lòt, de moun Eleaza pou chak yon moun Itama.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Men nan ki lòd vennkat gwoup yo te soti lè yo fin piye: Jeoyarib soti premye, Jedaja dezyèm,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Arim twazyèm, Seorim katriyèm,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Malkija senkyèm, Mijamen sizyèm,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
Akòz setyèm, Abija wityèm,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Jezwa nevyèm, Chekanya dizyèm,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Elyakib onzyèm, Yakim douzyèm,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Oupa trèzyèm, Jekebeab katòzyèm,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
Bilga kenzyèm, Imè sèzyèm,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
Ezi disetyèm, Apizèz dizwityèm,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
Petaja diznevyèm, Ezekyèl ventyèm,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Jakin venteyenyèm, Gamoul venndezyèm,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Delaya venntwazyèm, Mazya vennkatriyèm.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Se konsa yo te enskri non moun sa yo nan jan pou yo te al nan Tanp lan pou fè travay yo yonn apre lòt, jan Arawon zansèt yo te mete l' pou yo fè l' la, dapre lòd Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, te bay.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Men non lòt chèf fanmi ki soti nan fanmi Levi a: Se te Choubayèl nan fanmi Amran, Jedeya nan fanmi Choubayèl,
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Ichiya nan fanmi Rekabya. Se li ki te pi gran.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Te gen Chelomòt nan fanmi Jizeya, Jaat nan fanmi Chelomòt.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Nan fanmi Ebwon an te gen Jerija, pi gran an, Amarya, dezyèm lan, Jaziyèl, twazyèm lan ak Jekameam, katriyèm lan.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Te gen tou Miche, pitit gason Ouzyèl, Chami, pitit gason Miche.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Jikija, frè Miche a, Zakari, pitit gason Jikija,
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Makli ak Mouchi, pitit gason Merari, pitit gason Jazya yo, ki te pitit Merari.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Nan fanmi Merari a, Jazya, pitit li, te gen twa pitit gason: Choam, Zakou ak Ibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Makli te gen de pitit gason: Eleaza ki pa t' gen pitit gason,
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
ak Kich ki te papa Jerakmeyèl.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Mouchi te gen twa gason: Makli, Edè ak Jerimòt. Se tout fanmi Levi yo sa dapre non zansèt yo.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
Tankou moun fanmi Arawon yo, yo menm tou, yo piye devan wa David, devan Zadòk ak Akimelèk, devan chèf fanmi prèt yo ak moun Levi yo, pou yo separe travay la bay chak moun pa yo, depi sou fanmi chèf yo rive sou fanmi pi piti ladan yo, san patipri.