Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho.
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Nebo z práce rukou svých živnost míti budeš, blahoslavený budeš, a štastněť se povede.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Manželka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivoví vůkol stolu tvého.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Aj, takovéť bude míti požehnání muž bojící se Hospodina.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Požehnání tobě uděliž Hospodin z Siona, a ty spatřuj dobré věci Jeruzaléma po všecky dny života svého;
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
A viz syny synů svých, a pokoj nad Izraelem.