I Chronicles 25

Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v přisluhování svém,
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
Z synů Azafových: Zakur, Jozef, Netaniáš a Asarela, synové Azafovi, pod spravou Azafavou byli, kterýž prorokoval k rozkazu královu.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
Z Jedutuna synů Jedutunových bylo šest: Godoliáš, Zeri, Izaiáš, Chasabiáš, Mattitiáš a Simei, pod spravou otce jejich Jedutuna, kterýž prorokoval při harfě k slavení a chválení Hospodina.
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti–ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa, Malloti, Hotir a Machaziot.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
Všickni ti synové Hémanovi, proroka králova v slovích Božských, k vyvyšování moci. A dal Bůh Hémanovi synů čtrnácte a dcery tři.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
Všickni ti byli pod spravou otce svého, při zpívání v domě Hospodinově na cymbálích, loutnách a harfách, k službě v domě Božím vedlé poručení králova Azafovi, Jedutunovi a Hémanovi.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
Byl pak počet jich s bratřími jejich, těmi, kteříž byli vycvičení v zpěvích Hospodinových, všech mistrů dvě stě osmdesát osm.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
Tedy metali losy, houf držících stráž naproti druhému, jakž malý, tak veliký, mistr i učedlník.
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
I padl první los v čeledi Azaf na Jozefa, na Godoliáše s bratřími a syny jeho druhý, jichž bylo dvanáct.
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Třetí na Zakura, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Čtvrtý na Izara, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Pátý na Netaniáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Šestý na Bukkiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Sedmý na Jesarele, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Osmý na Izaiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Devátý na Mataniáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Desátý na Simei, synům a bratřím jeho dvanácti.
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Jedenáctý na Azarele, synům a bratřím jeho dvanácti.
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Dvanáctý na Chasabiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Třináctý na Subaele, synům a bratřím jeho dvanácti.
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Čtrnáctý na Mattitiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Patnáctý na Jerimota, synům a bratřím jeho dvanácti.
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Šestnáctý na Chananiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Sedmnáctý na Jazbekasa, synům a bratřím jeho dvanácti.
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti.
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Devatenáctý na Malloti, synům a bratřím jeho dvanácti.
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Dvadcátý na Eliatu, synům a bratřím jeho dvanácti.
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Jedenmecítmý na Hotira, synům a bratřím jeho dvanácti.
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Dvamecítmý na Giddalta, synům a bratřím jeho dvanácti.
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
Třímecítmý na Machaziota, synům a bratřím jeho dvanácti.
The four and twentieth to Romamti–ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
Čtyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.