I Chronicles 24

Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Synů pak Aronových tato jsou zpořádaní: Synové Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
Ale že umřel Nádab a Abiu před otcem svým, a neměli synů, protož konali úřad kněžský Eleazar a Itamar.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
Kteréž zpořádal David, totiž Sádocha z synů Eleazarových, a Achimelecha z synů Itamarových, vedlé počtu a řádu jejich v přisluhováních jejich.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
Nalezeno pak synů Eleazarových více předních mužů, než synů Itamarových, a rozdělili je. Z synů Eleazarových bylo předních po domích otcovských šestnáct, a z synů Itamarových po čeledech otcovských osm.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
I rozděleni jsou losem jedni od druhých, ačkoli byli knížata nad věcmi svatými, a knížata Boží z synů Eleazarových a z synů Itamarových.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
I popsal je Semaiáš syn Natanaelův, písař z pokolení Léví před králem a knížaty, a Sádochem knězem a Achimelechem synem Abiatarovým i knížaty čeledí otcovských mezi kněžími a Levíty, tak že dům otcovský jeden zaznamenán Eleazarovi, tolikéž druhý zaznamenán Itamarovi.
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
Padl pak los první na Jehoiariba, na Jedaiáše druhý,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
Na Charima třetí, na Seorima čtvrtý,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
Na Malkiáše pátý, na Miamin šestý,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
Na Hakkoza sedmý, na Abiáše osmý,
The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
Na Jesua devátý, na Sechaniáše desátý,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Na Eliasiba jedenáctý, na Jakima dvanáctý,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Na Chuppa třináctý, na Jesebaba čtrnáctý,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
Na Bilgu patnáctý, na Immera šestnáctý,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
Na Chezira sedmnáctý, na Happizeza osmnáctý,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
Na Petachiáše devatenáctý, na Ezechiele dvadcátý,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
Na Jachina jedenmecítmý, na Gamule dvamecítmý,
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
Na Delaiáše třímecítmý, na Maaseiáše čtyřmecítmý.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
Ti jsou, jenž zřízeni byli v přisluhováních svých, aby vcházeli do domu Hospodinova podlé řádu svého, pod spravou Arona otce jejich, jakož mu byl přikázal Hospodin Bůh Izraelský.
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
Z synů Léví ostatních, z synů Amramových Subael, z synů Subael Jechdeiáš.
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
Z Rechabiáše, z synů Rechabiášových kníže Iziáš.
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
Z Izara Selomot, z synů Selomotových Jachat.
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
Synové pak Jeriášovi: Amariáš druhý, Jachaziel třetí, Jekamam čtvrtý.
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
Syn Uzielův Mícha, z synů Míchy Samir.
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
Bratr Míchův Iziáš, a syn Iziášův Zachariáš.
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
Synové Merari: Moholi a Musi, synové Jaaziášovi: Beno.
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
Synové Merari z Jaaziáše: Beno, Soham, Zakur a Ibri.
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
Z Moholi Eleazar, kterýž neměl synů.
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
Z Cisa synové Cisovi: Jerachmeel.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
Synové pak Musi: Moholi, Eder a Jerimot. Ti jsou synové Levítů po domích otců svých.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
I ti také metali losy naproti bratřím svým, synům Aronovým, před Davidem králem, Sádochem a Achimelechem, i knížaty otcovských čeledí z kněží a Levítů, z čeledí otcovských, každý přednější naproti bratru svému mladšímu.