Titus 1

Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness;
Павел, слуга на Бога и апостол на Иисус Христос според вярата на Божиите избрани и познаването на истината, която е според благочестието,
In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
в надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена,
But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;
но в определеното време яви словото Си чрез посланието, поверено на мен по заповед на Бога, нашия Спасител,
To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.
до Тит, моето истинско по общата ни вяра дете: Благодат и мир от Бог Отец и Господ Иисус Христос, нашия Спасител!
For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:
Оставих те в Крит по тази причина – да сложиш в ред недовършеното и да поставиш старейшини във всеки град, както ти поръчах:
If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.
ако някой е непорочен, мъж на една жена и има верни деца, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.
For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;
Защото надзорникът трябва да е безупречен, като Божи управител, не своеволен, нито сприхав, нито да се заседява при виното, нито побойник, нито да е лаком за пагубна печалба,
But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate;
а гостолюбив, обичащ доброто, разбран, справедлив, благочестив, самообладан,
Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
който здраво държи вярното слово така, както е бил научен, за да може и да увещава със здравото учение, и да изобличава онези, които противоречат.
For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:
Защото има много непокорни, празнословци и измамници, особено от обрязаните,
Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake.
чиито уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба това, което не трябва.
One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.
Един от тях, техен собствен пророк, е казал: Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси.
This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;
Това свидетелство е вярно. По тази причина ги изобличавай строго, за да бъдат здрави във вярата,
Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.
като не обръщат внимание на юдейски басни и на заповеди от хора, които се отвръщат от истината.
Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure; but even their mind and conscience is defiled.
За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите няма нищо чисто, а даже и умът им и съвестта им са осквернени.
They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
Твърдят, че познават Бога, но с делата си Го отричат, като са отвратителни и непокорни, и негодни за никакво добро дело.