Psalms 15

LORD, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?
(По слав. 14) Псалм на Давид. ГОСПОДИ, кой ще обитава в Твоята скиния? Кой ще живее на святата Ти планина?
He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.
Онзи, който ходи непорочно и върши правда, и истина говори от сърцето си,
He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
с езика си не клевети, нито прави зло на приятеля си, нито хвърля позор върху ближния си.
In whose eyes a vile person is contemned; but he honoureth them that fear the LORD. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.
В очите му подлецът е презрян, но почита онези, които се боят от ГОСПОДА. Ако се е заклел в своя вреда, не се отмята,
He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.
не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века.