Jude 1

Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:
Юда, слуга на Иисус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бог Отец и пазени в Иисус Христос:
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
Милост, мир и любов да ви се умножат!
Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.
Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите.
For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
Защото са се вмъкнали тайно някои хора, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, безбожници, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и отричат единствения Владетел, Бог, и нашия Господ Иисус Христос.
I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.
Но искам да ви напомня – макар вече да знаете всичко това – че Господ, след като избави Своя народ от египетската земя, после погуби онези, които не повярваха.
And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
И ангелите, които не опазиха подобаващото им първенство, а напуснаха своето собствено жилище, Той държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън.
Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.
При все това, и тези със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.
Но архангел Михаил, когато в борба с дявола спореше за тялото на Мойсей, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!
But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
Тези обаче хулят всичко, което не знаят; а което естествено, както диви животни разбират, в това погубват себе си.
Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.
Горко им! Защото тръгнаха по пътя на Каин, заради печалба се предадоха на заблудата на Валаам и загинаха в упорството на Корей.
These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;
Тези са петна на вашите трапези на любовта, като без страх се гощават с вас и угояват себе си; безводни облаци, отнесени от ветровете; есенни дървета, безплодни, два пъти умрели, изкоренени;
Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.
свирепи морски вълни, изпускащи като пяна срамотите си; скитащи звезди, за които тъмнината на мрака се пази до века.
And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с хилядите си светии
To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.
да извърши съд над всички и да обяви за виновни всички безбожници за всичките безбожни дела, които са извършили в безбожие, и за всичките жестоки думи, които безбожните грешници са говорили против Него.
These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.
Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.
But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ;
Но вие, възлюбени, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Иисус Христос, защото те ви казваха,
How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.
че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите безбожни страсти.
These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.
Тези са, които правят разцепления, душевни хора, които нямат Духа.
But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost,
Но вие, възлюбени, като изграждате себе си върху своята пресвята вяра и като се молите в Светия Дух,
Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.
пазете себе си в Божията любов, като очаквате милостта на нашия Господ Иисус Христос за вечен живот.
And of some have compassion, making a difference:
Към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви;
And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.
други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня; а към други показвайте милост, със страх, като мразите даже осквернената от плътта дреха.
Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
А на Онзи, който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни пред Своята слава с голяма радост,
To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.
на единствения Бог, нашия Спасител, чрез Иисус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, сила и власт, преди всичките векове и сега, и до всичките векове. Амин.