Ezekiel 25

The word of the LORD came again unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, set thy face against the Ammonites, and prophesy against them;
Сине човешки, насочи лицето си към синовете на Амон и пророкувай против тях.
And say unto the Ammonites, Hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD; Because thou saidst, Aha, against my sanctuary, when it was profaned; and against the land of Israel, when it was desolate; and against the house of Judah, when they went into captivity;
И кажи на синовете на Амон: Слушайте словото на Господ БОГ! Така казва Господ БОГ: Понеже ти каза: Ха-ха! — за светилището Ми, когато беше осквернено, и за израилевата земя, когато беше опустошена, и за юдовия дом, когато отиде в плен,
Behold, therefore I will deliver thee to the men of the east for a possession, and they shall set their palaces in thee, and make their dwellings in thee: they shall eat thy fruit, and they shall drink thy milk.
затова, ето, ще те предам на синовете на Изтока за владение; и те ще устроят селищата си в теб и ще опънат шатрите си в теб, ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти.
And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a couchingplace for flocks: and ye shall know that I am the LORD.
И ще направя Рава пасбище за камили и земята на синовете на Амон — място, където лежат стада. И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
For thus saith the Lord GOD; Because thou hast clapped thine hands, and stamped with the feet, and rejoiced in heart with all thy despite against the land of Israel;
Защото, така казва Господ БОГ: Понеже пляскаше с ръце и тропаше с крак, и се радваше с цялото презрение на душата си за израилевата земя,
Behold, therefore I will stretch out mine hand upon thee, and will deliver thee for a spoil to the heathen; and I will cut thee off from the people, and I will cause thee to perish out of the countries: I will destroy thee; and thou shalt know that I am the LORD.
затова, ето, Аз ще простра ръката Си против теб и ще те предам за грабеж на народите, и ще те отсека от народите, и ще те погубя от страните, и ще те изтребя. И ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД.
Thus saith the Lord GOD; Because that Moab and Seir do say, Behold, the house of Judah is like unto all the heathen;
Така казва Господ БОГ: Понеже Моав и Сиир казват: Ето, юдовият дом е като всичките народи,
Therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his cities which are on his frontiers, the glory of the country, Beth–jeshimoth, Baal–meon, and Kiriathaim,
затова, ето, отварям границата на Моав откъм градовете, откъм пограничните му градове, украшението на земята, Вет-Есимот, Ваалмеон и Кириатаим,
Unto the men of the east with the Ammonites, and will give them in possession, that the Ammonites may not be remembered among the nations.
отварям я за синовете на Изтока, за да отидат против синовете на Амон, и ще им ги предам за владение, за да не се помнят синовете на Амон между народите.
And I will execute judgments upon Moab; and they shall know that I am the LORD.
И ще извърша съд над Моав и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
Thus saith the Lord GOD; Because that Edom hath dealt against the house of Judah by taking vengeance, and hath greatly offended, and revenged himself upon them;
Така казва Господ БОГ: Понеже Едом се отнесе отмъстително към юдовия дом и престъпи тежко, като им отмъсти,
Therefore thus saith the Lord GOD; I will also stretch out mine hand upon Edom, and will cut off man and beast from it; and I will make it desolate from Teman; and they of Dedan shall fall by the sword.
затова, така казва Господ БОГ: Ще простра ръката Си върху Едом и ще изтребя от него човек и животно, и ще го запустя от Теман, и до Дедан ще паднат от меч.
And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel: and they shall do in Edom according to mine anger and according to my fury; and they shall know my vengeance, saith the Lord GOD.
И ще въздам отмъщението Си върху Едом чрез ръката на народа Си Израил и те ще постъпят с Едом според гнева Ми и според яростта Ми; и ще познаят отмъщението Ми, заявява Господ БОГ.
Thus saith the Lord GOD; Because the Philistines have dealt by revenge, and have taken vengeance with a despiteful heart, to destroy it for the old hatred;
Така казва Господ БОГ: Понеже филистимците се отнесоха отмъстително и извършиха отмъщение с презрение в душата, търсеха унищожение с вечна враждебност,
Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I will stretch out mine hand upon the Philistines, and I will cut off the Cherethims, and destroy the remnant of the sea coast.
затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз простирам ръката Си върху филистимците и ще отсека херетците и ще погубя остатъка на брега на морето.
And I will execute great vengeance upon them with furious rebukes; and they shall know that I am the LORD, when I shall lay my vengeance upon them.
И ще извърша върху тях големи отмъщения с яростни изобличения; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато им въздам отмъщението Си.