II John 1

作长老的写信给蒙拣选的太太(或作:教会;下同),和她的儿女,就是我诚心所爱的;不但我爱,也是一切知道真理之人所爱的。
De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben;
爱你们是为真理的缘故,这真理存在我们里面,也必永远与我们同在。
Om der waarheid wil, die in ons blijft, en met ons zal zijn in der eeuwigheid:
恩惠,怜悯,平安从父 神和他儿子耶稣基督在真理和爱心上必常与我们同在!
Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.
我见你的儿女,有照我们从父所受之命令遵行真理的,就甚欢喜。
Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader.
太太啊,我现在劝你,我们大家要彼此相爱。这并不是我写一条新命令给你,乃是我们从起初所受的命令。
En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben.
我们若照他的命令行,这就是爱。你们从起初所听见当行的,就是这命令。
En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.
因为世上有许多迷惑人的出来,他们不认耶稣基督是成了肉身来的;这就是那迷惑人、敌基督的。
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.
你们要小心,不要失去你们(有古卷:我们)所做的工,乃要得著满足的赏赐。
Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
凡越过基督的教训、不常守著的,就没有 神;常守这教训的,就有父又有子。
Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.
若有人到你们那里,不是传这教训,不要接他到家里,也不要问他的安;
Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.
因为问他安的,就在他的恶行上有分。
Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.
我还有许多事要写给你们,却不愿意用纸墨写出来,但盼望到你们那里,与你们当面谈论,使你们的喜乐满足。
Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn.
你那蒙拣选之姊妹的儿女都问你安。
U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.