Psalms 14

Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara.
victori David dixit stultus in corde suo non est Deus
Eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona, mba hizaha na misy hendry mitady an'Andriamanitra.
corrupti sunt et abominabiles facti sunt studiose non est qui faciat bonum
Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa; tsy misy manao ny tsara, na dia iray akory aza.
Dominus de caelo prospexit super filios hominum ut videret si esset intellegens requirens Deum
Tsy mahalala va ny mpanao ratsy rehetra, izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Jehovah tsy antsoiny?
omnes recesserunt simul conglutinati sunt non est qui faciat bonum non est usque ad unum
Indreo, matahotra dia matahotra izy, satria Andriamanitra no eo amin'ny taranaka marina.
nonne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem qui devorant populum meum ut cibum panis
Na dia foananareo aza ny fisainan'ny ory, Jehovah kosa no arony.
Dominum non invocaverunt ibi timebunt formidine
Enga anie ka hivoaka avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely! Raha ampodin'i Jehovah avy amin'ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba, ary ho ravoravo Isiraely.
quoniam Deus in generatione iusta est consilium pauperum confudistis quoniam Dominus spes eius est