Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ði trong đường lối Ngài!
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Ðược phước, may mắn.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Kìa, người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Nguyện Ðức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!