Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
Mapalad ang bawa't isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan.
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Sapagka't iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay: magiging maginhawa ka, at ikabubuti mo.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas, sa mga pinakaloob ng iyong bahay: ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo, sa palibot ng iyong dulang.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao, na natatakot sa Panginoon.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Pagpapalain ka ng Panginoon mula sa Sion: at iyong makikita ang buti ng Jerusalem sa lahat na kaarawan ng iyong buhay.
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
Oo, iyong makikita ang mga anak ng iyong mga anak. Kapayapaan nawa'y suma Israel.