Jeremiah 9

Oh that my head were waters, and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people!
 Ack att mitt huvud vore en vattenbrunn  och mina ögon en tårekälla,  så att jag kunde gråta dag och natt  över de slagna hos dottern mitt folk!Jes. 22,4. Jer. 4,19. 14,17. Klag. 1,16. 2,18.
Oh that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men; that I might leave my people, and go from them! for they be all adulterers, an assembly of treacherous men.
 Ack att jag hade      ett härbärge i öknen,  så att jag kunde övergiva mitt folk      och draga bort ifrån dem!  Ty de äro allasammans äktenskapsbrytare,      en församling av trolösa.Ps. 55,7 f.
And they bend their tongues like their bow for lies: but they are not valiant for the truth upon the earth; for they proceed from evil to evil, and they know not me, saith the LORD.
 Sin tungas båge spänna de      till att avskjuta lögner,  och till sanning bruka de icke      sin makt i landet.  Nej, de gå från ogärning till ogärning,  men mig vilja de ej veta av, säger HERREN.
Take ye heed every one of his neighbour, and trust ye not in any brother: for every brother will utterly supplant, and every neighbour will walk with slanders.
 Var och en tage sig till vara för sin vän,  och ingen förlite sig på någon sin broder;  ty den ene brodern gör allt för att bedraga den andre,  och den ene vännen går omkring och förtalar den andre.Jer. 12,6. Mik. 7,5 f. Matt. 10,35 f.
And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity.
 Var och en handlar svikligt mot sin vän,  och ingen talar vad sant är;  de öva sina tungor i att tala lögn  de arbeta sig trötta med att göra illa.Ps. 52,4 f.
Thine habitation is in the midst of deceit; through deceit they refuse to know me, saith the LORD.
 Du bor mitt ibland falskhet;  i sin falskhet vilja de ej veta av mig, säger HERREN.
Therefore thus saith the LORD of hosts, Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do for the daughter of my people?
 Därför säger HERREN Sebaot så.  Se, jag måste luttra och pröva dem;  ty vad annat kan jag göra,  då nu dottern mitt folk är sådan?Jes. 48,10.
Their tongue is as an arrow shot out; it speaketh deceit: one speaketh peaceably to his neighbour with his mouth, but in heart he layeth his wait.
 Deras tunga är en mördande pil;  vad den talar är svek.  Med munnen tala de vänligt till sin nästa,  men i hjärtat lägga de försåt för honom.Ps. 12,2 f. 28,3.
Shall I not visit them for these things? saith the LORD: shall not my soul be avenged on such a nation as this?
 Skulle jag icke för sådant hemsöka dem?  säger HERREN.  Skulle icke min själ hämnas  på ett sådant folk som detta är?Jer. 6,9, 29.
For the mountains will I take up a weeping and wailing, and for the habitations of the wilderness a lamentation, because they are burned up, so that none can pass through them; neither can men hear the voice of the cattle; both the fowl of the heavens and the beast are fled; they are gone.
 Över bergen vill jag gråta och sjunga sorgesång;  jag vill höja klagosång över betesmarkerna i öknen.  Ty de äro förbrända, så att ingen går där fram      och inga läten av boskap där höras;  både himmelens fåglar och fyrfotadjuren      hava flytt och äro borta.Jer. 4,25, 29. 12,4.
And I will make Jerusalem heaps, and a den of dragons; and I will make the cities of Judah desolate, without an inhabitant.
 Jag skall göra Jerusalem till en stenhop,      till en boning för schakaler,  och Juda städer till en ödemark, där ingen bor.Ps. 79,1. Jes. 34,13 f. Jer. 10,22. 26,18. Mik. 3,12.
Who is the wise man, that may understand this? and who is he to whom the mouth of the LORD hath spoken, that he may declare it, for what the land perisheth and is burned up like a wilderness, that none passeth through?
Vem är en vis man, så att han förstår detta? Och till vem har HERRENS mun talat, så att han kan förklara detta: varför landet har blivit så fördärvat, förbränt såsom en öken, där ingen går fram?Ps. 107,43.
And the LORD saith, Because they have forsaken my law which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walked therein;
Och HERREN svarade: Jo, därför att de hava övergivit min lag, den som jag förelade dem, och icke hava hört min röst och vandrat efter den
But have walked after the imagination of their own heart, and after Baalim, which their fathers taught them:
utan vandrat efter sina egna hjärtans hårdhet och efterföljt Baalerna, såsom deras fader lärde dem.
Therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will feed them, even this people, with wormwood, and give them water of gall to drink.
Därför säger HERREN Sebaot, Israels Gud, så: Se, jag skall giva detta folk malört att äta och gift att dricka.Jer. 8,14. 23,15. 25,15.
I will scatter them also among the heathen, whom neither they nor their fathers have known: and I will send a sword after them, till I have consumed them.
Och jag skall förströ dem bland folk som varken de eller deras fäder hava känt, och skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.3 Mos. 26,33. 5 Mos. 28,64.
Thus saith the LORD of hosts, Consider ye, and call for the mourning women, that they may come; and send for cunning women, that they may come:
 Så säger HERREN Sebaot:  Given akt; tillkallen gråterskor,      för att de må komma,  och sänden efter förfarna kvinnor,      och låten dem komma.2 Krön. 35,25. Am. 5,16.
And let them make haste, and take up a wailing for us, that our eyes may run down with tears, and our eyelids gush out with waters.
 Låten dem med hast stämma upp      sorgesång över oss,  så att våra ögon flyta i tårar      och vatten strömmar från våra ögonlock.
For a voice of wailing is heard out of Zion, How are we spoiled! we are greatly confounded, because we have forsaken the land, because our dwellings have cast us out.
 Ty sorgesång höres ljuda från Sion:      Huru har ej förstörelse drabbat oss!  Vi hava kommit illa på skam, vi måste ju övergiva landet,  ty våra boningar hava de slagit ned.
Yet hear the word of the LORD, O ye women, and let your ear receive the word of his mouth, and teach your daughters wailing, and every one her neighbour lamentation.
 Ja, hören, I kvinnor,      HERRENS ord,  och edert öra fatte      hans muns tal.  Lären edra döttrar sorgesång;      ja, lären varandra klagosång.
For death is come up into our windows, and is entered into our palaces, to cut off the children from without, and the young men from the streets.
 Ty döden stiger in genom vara fönster,      han kommer in i våra palats;  han utrotar barnen från gatan  och ynglingarna från torgen.
Speak, Thus saith the LORD, Even the carcases of men shall fall as dung upon the open field, and as the handful after the harvestman, and none shall gather them.
 Ja, tala: Så säger HERREN:  Och människornas döda kroppar ligga      såsom gödsel på marken  och såsom kärvar efter skördemannen,      vilka ingen samlar upp.Jer. 8,2. 16,4. 25,33.
Thus saith the LORD, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches:
 Så säger HERREN:  Den vise berömme sig icke av sin vishet,  den starke berömme sig icke av sin styrka,  den rike berömme sig icke av sin rikedom.
But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the LORD which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth: for in these things I delight, saith the LORD.
 Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav  att han har förstånd till att känna mig:  att jag är HERREN, som gör nåd,  rätt och rättfärdighet på jorden.  Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.1 Kor. 1,31. 2 Kor. 10,17.
Behold, the days come, saith the LORD, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised;
Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall hemsöka alla omskurna som dock äro oomskurna:
Egypt, and Judah, and Edom, and the children of Ammon, and Moab, and all that are in the utmost corners, that dwell in the wilderness: for all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in the heart.
Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hednafolken äro alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta.3 Mos. 19,27. Jer. 4,4. 25,23. 49,32. Apg. 7,51. Rom. 2,28 f.