Psalms 128

Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.
For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyte; lykksalig er du, og det går dig vel.
Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, dine barn som oljekvister rundt om ditt bord.
Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
Se, således blir den mann velsignet som frykter Herren.
The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
Herren skal velsigne dig fra Sion, og du skal skue med lyst Jerusalems lykke alle ditt livs dager.
Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!