I Thessalonians 1

Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ.
Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, *a* *mely* *van* az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers;
Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;
Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father;
Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt:
Knowing, brethren beloved, your election of God.
Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;
For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.
Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem *isteni* erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.
And ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost:
És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;
So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia.
Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívőre nézve.
For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.
Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.
For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;
Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,
And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come.
És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.